කිඩාරම් මල

Manasgaatha

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!

Manasgaatha

හොස්ටල්

Manasgaatha

හුදකලා මිතුරී....

Manasgaatha

කුරුලු කූඩු

Manasgaatha

නුඹ ලඟ නැති මේ සසරේ....

Manasgaatha

දුම!

Manasgaatha

කවිකම

Manasgaatha

ආදර කන්ද!

Manasgaatha

කලියුගය

Manasgaatha

තනිකම....

Manasgaatha

සමාජය!

Manasgaatha