බඩේ දැවිල්ලයි - උගුරට ඒමයි - කෑමයි බීමයි-දෙන දුක මේකයි - අම්ලපිත්තය හඳුනාගමු.

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

මොනවද මේ වෙද ගැට?

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

සිංහල අවුරුදු කැවිලි පෙවිලී - වේවිද ලෙඩ දුක් වඩන පෙරළී ( නෑ එහෙම වෙන්නෙ නෑ)

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

දෙසඳුන් කල්කය වාරණ කරනා - රහස කිමද අද බටහිර වෙදනා

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

වෙදහාමිනේ යළි කරලියට ..... විරාම ලකුණු රැසකට පසු අඛණ්ඩ ලිවීමකට සැරසෙමින්

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

ප්‍රවීණ හෙළ වෙදදුරෙකු අවසන් ගමනේ

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

මඟුලේ යන්නන් දැකලා - නාග විසට නස්න කළා

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

කොලෙස්ටරෝල් - හදුනාගැනීම, ප්‍රකිකාර හා වැළකීමේ ක්‍රම

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

පංචකර්ම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන සහ සැබෑ පංචකර්මය

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

වෙදහාමිනේ ඖෂධ නිෂ්පාදනයට -

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

දේශීය ආයුර්වේදය ලොව දිනන්නට සැරසීම - Ayurveda Expo 2011

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

සේරුවිල සරණකිත්ති හිමියන් උපවාසයකට

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

ඔබත් රහට කන්නෙ වහද?

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

බෝවිටියා දං පලු ගෙඩි වාරේ ..........

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

සේරුවිල නැත්නම් සේරුවාවිල

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

සේරුවිල සිට නැවතත් ලියමි

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

වෙදහාමිනේට මාරුවක් - බ්ලොග් ලිවීමට කොමාවක්!

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

තැපෑලෙන් පිහිනනවාට වඩා තැපෑලෙන් බෙහෙත් කිරීම අනතුරුදායකයි!

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

ආයුර්වේදයේදී ප්‍රතිකාර කරන්නේ රෝග නිධානයටයි.නැතිව රෝග ලක්ෂණ වලට නොවේ.

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය

හැමදාම තෙල් ජෙල් ගාපු හිසට අවුරැද්දටම එක සැරයක් නැකතට තෙල් ගාමුද?

වෙදහාමිනේගේ අඩවිය