වත්සලා – 2

යතාර්තවාදියා

ජේමිස් බණ්ඩා 007

යතාර්තවාදියා

අපේ කාලෙ අමුතු සිංදු………

යතාර්තවාදියා

මටත් පුතෙක් හිටියනං !

යතාර්තවාදියා

මට දුකයි ….

යතාර්තවාදියා

සන්නිවේදනය.

යතාර්තවාදියා

පෙට්ටි.

යතාර්තවාදියා

ඇඟිල්ල ( වැඩිහිටියන්ට වඩාත් සුදුසුයි )

යතාර්තවාදියා

වන්දනාවේ යමු.

යතාර්තවාදියා

පොඩි හාමුදුරුවෝ – අවසන් කොටස

යතාර්තවාදියා

වත්සලා – අවසන් කොටස

යතාර්තවාදියා

භූතයෝ …

යතාර්තවාදියා

මගේ වෙසක් පැතුම.

යතාර්තවාදියා

අපිදු කතිර ( හිල් ) ගැසුවෙමු.

යතාර්තවාදියා

බටු.

යතාර්තවාදියා

පළිගැනීම.

යතාර්තවාදියා

භූතයෝ …

යතාර්තවාදියා

ප්‍රශ්නයක්ද ?

යතාර්තවාදියා

පළා බබා- අවසන් කොටස

යතාර්තවාදියා