දෙවසරක්...

කවිද මන්දා....
සොඳුර……මතකයි ද එකෝමත් එක දවසකබයෙන් බයෙන් අපි ගොඩ වුණා වලාකුලකටසොඳුර නුඹ කීවේම කලු...

සුරඟන....

කවිද මන්දා....
තනිකමේ ශීත සෘතුව නිමයිගල් ගැහුණු හදවතක් අභියස ප්‍රේමයේ වසත් සමය කැන්දුව පුංචි සුරංඟන ඇයයි…...

ආලය යනු...

කවිද මන්දා....
නිල්ම නිල් අහසක සුදෝ සුදු වළාවන් රටා මැවූ සැඳෑවක බේරේ වැව අසබඩදී පසක් විය මෙමට කිමැයි...

ආලය යනු...

කවිද මන්දා....
නිල්ම නිල් අහසක සුදෝ සුදු වළාවන් රටා මැවූ සැඳෑවක බේරේ වැව අසබඩදී පසක් විය මෙමට කිමැයි...

පෙම...

කවිද මන්දා....
හිරුට පෙම් බැඳි සිසිල් පැන් පොද හිරුගෙ කැල්මන් බලා තුටු වන… ගතම මියැදෙන බවත් දැන දැන!

පෙම...

කවිද මන්දා....
හිරුට පෙම් බැඳි සිසිල් පැන් පොද හිරුගෙ කැල්මන් බලා තුටු වන… ගතම මියැදෙන බවත් දැන දැන!

අහිමි වූ සඳවත

කවිද මන්දා....
හිනැහෙමින් තනියෙන් ම තුන්යමදිලිහෙනා නෙත් යලිත් සිහි කොටයලි යලිත් පද රටා හැඩ කළපෙම් කවිත් මේ තරම්...

අහිමි වූ සඳවත

කවිද මන්දා....
හිනැහෙමින් තනියෙන් ම තුන්යමදිලිහෙනා නෙත් යලිත් සිහි කොටයලි යලිත් පද රටා හැඩ කළපෙම් කවිත් මේ තරම්...

ගෙවී ගිය ඒ දිනය...

කවිද මන්දා....
ගගන මට කන් දෙන්නඑපා හෙට ගොරවන්නඔවරන්න, කලු වෙන්නඇඟිලි ගණිමින් නොතොරදුටු සිහින මල් කැකුළුසුපිපෙනා සුභ...

ගෙවී ගිය ඒ දිනය...

කවිද මන්දා....
ගගන මට කන් දෙන්නඑපා හෙට ගොරවන්නඔවරන්න, කලු වෙන්නඇඟිලි ගණිමින් නොතොරදුටු සිහින මල් කැකුළුසුපිපෙනා සුභ...