දෙවසරක්...

කවිද මන්දා....

සුරඟන....

කවිද මන්දා....

ආලය යනු...

කවිද මන්දා....

ආලය යනු...

කවිද මන්දා....

පෙම...

කවිද මන්දා....

පෙම...

කවිද මන්දා....

අහිමි වූ සඳවත

කවිද මන්දා....

අහිමි වූ සඳවත

කවිද මන්දා....

ගෙවී ගිය ඒ දිනය...

කවිද මන්දා....

ගෙවී ගිය ඒ දිනය...

කවිද මන්දා....