ඉල්ලුම් වක්‍රයේ බැවුම හා මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතා සුත්‍රය

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව
ඉහත පළමු ඉල්ලුම් වක්‍රය දැක්වෙන රුප සටහනේ සිරස් අක්ෂයේ මිලද තිරස් අක්ෂයේ ප්‍රමාණය ද තිබේ. එම වක්‍රය සරල රේඛාවක් නිසා බැවුම සෑම ලක්ෂ්‍යයකදිම එකම අගයක් ගන්නවා. බැවුම ගණනය කරන්නේ සිරස් අක්ෂයේ ලක්ෂ්‍ය දෙකක් අතර වෙනසින් තිරස් අක්ෂයේ වෙනස බෙදීමෙන්. ඒ අනුව බැවුම වනුයේ ∆P/∆Q.නම්‍යතා සුත්‍රය වනුයේ ∆Q P (Ep) = ---- x ------ ∆P Q නම්‍යතා සුත්‍රයේ පලමු පදය ඉහත ...

මිල ඉල්ලුම් (ලක්ෂ්‍ය) නම්‍යතාව ගණනය කිරීම

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව
මිල ප්‍රමාණය ලක්ෂ්‍යය10 400 D20 300 C30 200 B40 100 Aඉහත දත්ත ඇසුරෙන් ලක්ෂ්‍යයේදී ලක්ෂය නම්‍යතාව ගණනය කරන ආකාරය බලමු . B ලක්ෂ්‍යයේ නම්‍යතාව පහත ආකාරයෙන් ගණනය කල හැකියි. ∆Q P (Ep) = ---- x ------ ∆P Q∆Q-ප්‍රමාණයේ වෙනස ∆P -මිලේ වෙනසP -ලක්ෂ්‍යයට අදාල මිලQ - ලක්ෂ්‍යයට අදාල ප්‍රමාණය B සිට මිල වැඩි වන අවස්ථාව ගනිමු. -100 30Ep=------ x ...

මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව ඉල්ලුම් වක්‍ර ඇසුරින්

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව
(මීට පෙර ලිපිය : මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව) නම්‍යතා සංගුනකයේ අගය අනුව නම්‍යතා අවස්ථා 5 කි 1. අපිරිමිත නම්‍යතාව / පුර්ණ අනම්‍ය - (නම්‍යතා අගය අනන්තය දක්වා යන අවස්ථාව) Ep=∞2. නම්‍ය නම්‍යතාව - ( නම්‍යතා අගය 1 ට වැඩි අවස්ථාව ) Ep >13. ඒකීය නම්‍යතාව- ( නම්‍යතා අගය 1 ට සමාන අවස්ථාව) Ep=1 4. අනම්‍ය නම්‍යතාව -( නම්‍යතා අගය 1 ...

මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව
[නම්‍යතාව (හැඳින්වීම) කොටස කියවීමට මෙතනින් යන්න] මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයෙන් ( Price Elasticity of Demand)ගණනය කරන්නේ මිල වෙනස් වීමකදී එයට ප්‍රතිචාර වශයෙන්ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය කෙසේ වෙනස් වනවාද යන්නයි. එනම් මිල යම් කිසි ප්‍රතිශතයකින් වෙන වන විට ප්‍රමාණය කොපමණ ප්‍රතිශතයකින් වෙනස් වෙනවද යන්නයි.( මෙහිදී මිල ස්වායත්ත විචල්‍යය වන අතර ප්‍රමාණය පරායත්ත විචල්‍යය වේ. ) මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව පහත දැක්වෙන ලෙස ගණනය ...

Variables and Functional relationship

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව
In economics, variables are the attributes that can be measured or quantified. Value of any variable may change. Price level, interest rate, profit, output(GDP) are few examples for the variables in economics. Variables can be distinguished in to two types. They are, 1. Independent Variable2. Dependent VariableIndependent Variable is an variable of which its value change freely. The change in ...

Elasticity (Introduction)

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව
When there is a functional relationship between two variables we can measure a value for the Concept of Elasticity. In order to do this we need values for two variables -the independent variable and the dependent variable. By measuring elasticity we find the responsive change in the dependent variable to a change in the independent variable. In other words, when ...

විචල්‍ය හා ශ්‍රිතාත්මක සම්බන්ධය

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව
විචල්‍ය(varibles) යන්න විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍රවල වෙනස් ආකාරයෙන් අර්ථ දක්වනවා. ආර්ථික විද්‍යාවේදී , මනින්නට හැකි දෙයක් එසේ නැත්නම් ප්‍රමාණාත්මක වශයෙන් අගයක් ලබාදිය හැකි දෙයක් විචල්‍ය ලෙස හඳුනාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විචල්‍යවල අගය වෙනස් වනවා. මේ අනුව , මිල ගණන්, ලාභය , පොලි අනුපාතිකය ආදිය විචල්‍යවලට උදාහරණ ලෙස දක්වන්න පුළුවන්. විචල්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට වර්ග කරන්න පුළුවන්1. ස්වායත්ත විචල්‍ය,2. පරායත්ත ...

නම්‍යතාව (හැඳින්වීම)

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව
විචල්‍ය දෙකක් අතර ශ්‍රීතාත්මක සම්භන්ධයක් තියනව නම් අපිට නම්‍යතාව මනින්න පුළුවන්. මෙයින් එකක් ස්වායත්ත විචල්‍යය වන අතර අනිත් විචල්‍ය‍ය පරායත්ත විචල්‍ය‍ය වෙනවා. නම්‍යතාවයෙන් මනින්නේ ස්වායත්ත විචල්‍යය වෙනස් වෙනකොට එයට ප්‍රතිචාර ලෙස පරායත්ත විචල්‍ය‍ය කොපමණ වෙනස් වෙනවාද යන්නයි. නම්‍යතාව මැනීමට සරල උදාහරණයක් ලෙස , කිසියම් මාසයක වැස්ස ලැබීමේ වෙනස( A) නිසා පොකුණක ජලමට්ටම කෙසේ වෙනස් වෙනවද (B) යන්න මැනීම දක්වන්න ...