ඉල්ලුම් වක්‍රයේ බැවුම හා මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතා සුත්‍රය

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව

මිල ඉල්ලුම් (ලක්ෂ්‍ය) නම්‍යතාව ගණනය කිරීම

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව

මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව ඉල්ලුම් වක්‍ර ඇසුරින්

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව

මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව

Variables and Functional relationship

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව

Elasticity (Introduction)

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව

විචල්‍ය හා ශ්‍රිතාත්මක සම්බන්ධය

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව

නම්‍යතාව (හැඳින්වීම)

A L ECONOMICS / ආර්ථික විද්‍යාව