අපි හා අපේ දරුවන් අතර පළතුරු කෑමේ යුගයක වෙනස

‍මගේ කොළය

සොඳුරු නිරිඳුනි ඔබට නිවන් සුව !

‍මගේ කොළය

සිංහල බ්ලොග් රචකයන්ට ආදරයෙනි!

‍මගේ කොළය

නීතිය නැවිලලු!

‍මගේ කොළය

මා ඔබේ සෝමාවතී !

‍මගේ කොළය

පොලීසියේ නඩු ඇසීම හා උසාවියේ නඩු ඇසීම.

‍මගේ කොළය

දොස්තර ලෙඩා වීම

‍මගේ කොළය

තරකරමින් ගනාදුර – නිවුණි ඒ මිණි පහණ !

‍මගේ කොළය

සුනිල් මටම පේන්නේ මොකදෑ?

‍මගේ කොළය

මහින්ද, ගෲෂා ද ? මැක්බත් ද?

‍මගේ කොළය

ගාළු මහජන ක්‍රීඩාංගනය උලා කෑමට පසු වදනක්

‍මගේ කොළය

ගාළු මහජන ක්‍රීඩාංගනය උලා කෑමට පසු වදනක්

‍මගේ කොළය

සොඳුරු අතීතයේ මතක සිතුවම්

‍මගේ කොළය

සොඳුරු අතීතයේ මතක සිතුවම්

‍මගේ කොළය

බයිට් ගැන කථා

‍මගේ කොළය

බයිට් ගැන කථා

‍මගේ කොළය

දකුණේ පතුලේදී /At The Deep South………………

‍මගේ කොළය

දකුණේ පතුලේදී /At The Deep South………………

‍මගේ කොළය