උසස් පෙළට තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව තෝරාගන්නේ මෙහෙමයි.....

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

උසස් පෙළට පරිගණක ජාල - සමන් බන්ඩාර හේරත්

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

මාර්ගගතව දත්ත සමුදායන් සකස් කරමු.

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

ඔබගේ පරිගණකයේ සිංහල යුනිකේත ස්ථාපනය

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

ඔබගේ පරිගණකයේ පැස්කල් ස්ථාපනය කර ගන්නේ නැතිව පැස්කල් භාෂාව අත්හදා බලමු......

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

Open365 ගැන දන්නවාද?

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

ඉසුරු ලිනක්ස් සමග exe ගොනුවක් ධාවනය කිරීම

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

පැස්කල් ක්‍රමලේඛණ භාෂාව

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

ඉසුරු ලිනකස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා යෙදුම් මෘදුකාංග එකතුව

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

තාක්ෂණික පෙරලියක්............

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

අන්තර්ජාලය හරහා ජංගම දුරකථනයක් මිලදී ගන්නෙ කෙසේද?

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

තොරතුරු තාක්ෂණයේ අද සහ හෙට

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

පරිගණක විද්‍යා ශබ්ද කෝෂය

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

2014 උසස් පෙළ විභාගයේ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා z-Score අගයන්

සමන් බණ්ඩාර හේරත්