මාර්ගගතව දත්ත සමුදායන් සකස් කරමු.

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

ඔබගේ පරිගණකයේ සිංහල යුනිකේත ස්ථාපනය

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

ඔබගේ පරිගණකයේ පැස්කල් ස්ථාපනය කර ගන්නේ නැතිව පැස්කල් භාෂාව අත්හදා බලමු......

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

Open365 ගැන දන්නවාද?

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

ඉසුරු ලිනක්ස් සමග exe ගොනුවක් ධාවනය කිරීම

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

පැස්කල් ක්‍රමලේඛණ භාෂාව

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

ඉසුරු ලිනකස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා යෙදුම් මෘදුකාංග එකතුව

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

තාක්ෂණික පෙරලියක්............

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

අන්තර්ජාලය හරහා ජංගම දුරකථනයක් මිලදී ගන්නෙ කෙසේද?

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

තොරතුරු තාක්ෂණයේ අද සහ හෙට

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

පරිගණක විද්‍යා ශබ්ද කෝෂය

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

2014 උසස් පෙළ විභාගයේ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා z-Score අගයන්

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

සුහද මාරුව.com ගැන ඔබ දන්නවාද?

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 2015 ප්‍රශ්නපත්‍රයේ පිළිතුරු

සමන් බණ්ඩාර හේරත්

2015 උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍රය (සිංහල මාධ්‍ය)

සමන් බණ්ඩාර හේරත්