‘‘ස්ත‍්‍රි පුර්ෂ සමාජභාවය හේතු කොට ගෙන සිදුවන ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා තුරන් කිරීම සඳහා එක්ව පෙනීසිටිමු” සෑම වසරකම නොවැම්බර් මස 25 වන දින සිට දෙසැම්බර් මස 10 වන දින දක්වා කාලය ලෝක ප‍්‍රජාව ස්ත‍්‍රි පුර්ෂ සමාජභාවය හේතු කොට ගෙන සිදුවන ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා තුරන් කිරීම වෙනුවෙන් එක්ව පෙනී සිටී. මෙයට බලපාන ලද මූලික කරුණ වන්නෙ කාන්තාවන් සහ පිරිම්න් ගේ ජීවිත වලට බරපතල ලෙස ...

Call for submissions: 2014 Campaign From the 25 of November to the 10 of December each year the world advocates for an end to Gender Based violence (GBV). This is largely due to the number of acts of violence inflicted on the lives of women and men that go unnoticed leaving perpetrators in a culture of impunity. In Sri Lanka members of the GBV ...

DAY FOURTEEN: Shear Madness: Shaving Heads, Raising Funds, Changing Lives, a Grassrooted Initiative The Campaign Shear Madness will involve volunteers, both male and female, who will shave their heads to raise money for Sri Lanka’s marginalized and vulnerable women and girls.  The launch of the campaign will take place at the Barefoot Café on 10th December, World Human Rights Day at 5pm. It will include literary readings on violence and abuse as ...

DAY TWELVE: Guest Post by PP – A Stitch in Time Prevents Child Abuse Originally from http://no-to-polsambol.blogspot.com/2012/07/stitch-in-time-prevents-child-abuse.html A Stitch in Time Prevents Child Abuse Or so it seems. This morning when I got online, a work mate sent me the link to a fb post that went something like this “Chairman of SLBC, Hudson Samarasinghe’s solution to the rise in child abuse. ”It was revealed that the girl in the incident in Kirullopone had a sambandathawaya (relationship) for ...

DAY ELEVEN: Guest Post by Iromi Perera – Sexist doctors: Speak up, talk about it Originally from http://groundviews.org/2012/03/16/sexist-doctors-speak-up-talk-about-it/ From http://www.womensviewsonnews.org The lady in front of me in the queue put a packet of condoms on the counter and we both could see the cashier’s eyes flicker over her left hand, obviously checking if she was married. Not seeing one, he looked at her and smirked. I watched her look at him straight in the eye and ...

DAY TEN: From the News – “Minister Should Not Have Referred To My Looks And Womanhood”, says MP Rosy Senanayake Originally from http://www.colombotelegraph.com/index.php/sexist-remarks-minister-should-not-have-referred-to-my-looks-and-womanhood-rosy/ By Colombo Telegraph - “I consider it as an insult. The minister should not have referred to my looks and womanhood in that manner,” says UNP MP Rosy Senanayake. Rosy Senanayake made these remarks against Transport Minister Kumara Welgama today. Rosy Senanayake Transport Minister Kumara Welgama told Parliament today he had no words to express his feelings towards UNP MPR

Only Until the Rice is Cooked? The Domestic Violence Act, Familial Ideology and Cultural Narratives in Sri Lanka, Working Paper No. 1 by Chulani Kodikara This paper maps contemporary discourses on domestic violence in Sri Lanka, especially in connection with the Prevention of Domestic Violence Act of 2005 (PDVA). The negotiation of the PDVA was a site of struggle where differing discourses ...

DAY NINE: Guest Post: Sri Lan-cock: A Snag in Solo Female Travel Originally from http://bfang.wordpress.com/2012/06/03/sri-lan-cock-a-snag-in-solo-female-travel/ It’s been a week in Sri Lanka, and it is remarkably different from Thailand or anywhere else I’ve been. I’ll have a more general post about that and some brighter details of my travels later on. For now, I’ve been dwelling on some unsavory thoughts and want to get them off my chest. I’ve been staying in Colombo ...

DAY EIGHT: Guest Post by D.F. – HEY MAN! Original Post at http://groundviews.org/2012/01/26/hey-man/ Photo from http://www.reuters.com/ Hey, MAN! Yup you. Got a minute? Because I would like to talk to you. Yup, to you. Because you whistled out a love song in my honour from your guard-post on Bauddhaloka Mawatha as I was hopping out of a tuk-tuk to get into work this morning. You were on duty. You and ...

Originally from http://www.dailymirror.lk/news/23912-lanka-tops-sexual-harassment-list-in-south-asia.html Sri Lanka has topped the list of sexual harassment cases in the South Asian region especially relating to women being harassed in public transport, the Legal Aid Commission said yesterday. Commission’s Chairman S. S. Wijeratne made this revelation while addressing the White Ribbon campaign that was held at Bastian Mawatha with the aim of stopping sexual harassment in ...

Original post at http://dance-triangle.blogspot.com/2012/10/who-are-these-men.html The liars, the cheaters, the schemers. The harassers, the rapists, the murderers. The alcoholics, the drug addicts, the wife beaters, the child abusers. The ones who put chilli powder in their wife’s vagina. The ones who play with their penis in front of their daughter. The ones who rape their stepdaughters while their wives earn a living ...

“Violence against women and domestic violence became major concerns for Sri Lanka’s women’s organizations in the late 1980s and the 1990s (Jayawardena 1995: 405). The initial institutional responses to the problem took the form of a few scattered initiatives by women’s groups, which have grown over the past few years/decades with extensive funding from various sources. To date, there has ...

See full post at http://passionparade.blogspot.com/2012/11/its-time-to-rise-up-and-speak-up.html “It’s Time to RISE UP and SPEAK UP Together”  ~ 25th November 2012 marked the Commemoration of the International Day for the Elimination of Violence Against Women, which is also the beginning of 16 days Activism Against Gender Based Violence. Women In Need organised “Walk A Mile In Her SHOES”.  The walk was themed “Real Men’s Walk to end ...

Original post at http://lady-grouchalot.blogspot.com/2012/03/happy-belated-womens-day.html Happy belated women’s day! The World women’s day whizzed past us with many a vivid fb status updates, pizza offers, girls nights out and what not. The buy one get one free pizza offer for women’s day was the one that amused me the most. However, hats off to Pizza Hut for at least caring enough that ...

Previous Page