෴ඇයත් සාගරිකාම විය - තුන්වන දිගහැරුම෴

Wahipodak

෴ ඇයත් සාගරිකාම විය - දෙවැනි දිගහැරුම ෴

Wahipodak

෴ ඇයත් සාගරිකාම විය ( පළමුවන දිගහැරුම ) ෴

Wahipodak

වෙනස් නොවෙනා ලෝකයේ....

Wahipodak

රැල්ලක් වෙන්නට.....

Wahipodak

Untitled Post

Wahipodak

අමතක වු අතීතේ.....

Wahipodak

Untitled Post

Wahipodak

මගේ පාර මතකයිද?.......

Wahipodak

වල් වල් වල් ගම සෑර්........

Wahipodak

ශ්‍රී විශ්ණු දෙවියෝ......

Wahipodak

හැපි බර්ත්ඩේ ටූ යූ.....!! අවුරුද්දක් වැස්සේ තෙමීමි.....

Wahipodak

ලබැදි නුඹ............

Wahipodak

අමතකව ගිය ඒ පැතුම..........

Wahipodak

පොරපොල් ගහනවා කියන්නේ මෙන්න මේකයි......

Wahipodak

කදුළු........

Wahipodak

ගණේෂ් ගේ හෙට......

Wahipodak

තනිකම.......

Wahipodak

සරුංගලය......

Wahipodak

හිතුවක්කාරකම්........

Wahipodak