“නිධානය” විචාරය – සයිමන් නවගත්තේගම – 1972 – 02 – 09

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

“නිධානය” විචාරය – සයිමන් නවගත්තේගම – 1972 – 02 – 09

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

සයිමන් නවගත්තේගමගේ පුස්ලොඩං නාට්‍ය පිටපත දිවයිනේ පොත්හල් වලින් මිලදී ගත හැක.

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

සයිමන් නවගත්තේගමගේ පුස්ලොඩං නාට්‍ය පිටපත දිවයිනේ පොත්හල් වලින් මිලදී ගත හැක.

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

සංසාරාරණ්‍යයේ දඩයක්කාරයා සයිමන් නවගත්තේගම – ජගත් මාරසිංහ

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

සංසාරාරණ්‍යයේ දඩයක්කාරයා සයිමන් නවගත්තේගම – ජගත් මාරසිංහ

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

බෞද්ධ ප‍්‍රඥා මාර්ගික සාහිත්‍යය – කේ.කේ.සමන් කුමාර

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

බෞද්ධ ප‍්‍රඥා මාර්ගික සාහිත්‍යය – කේ.කේ.සමන් කුමාර

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

මල්ලිකා හෙවත් අගබිසවගේ විත්ති කතාව

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

මල්ලිකා හෙවත් අගබිසවගේ විත්ති කතාව

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

Hunter of desires by Anuradha Malalasekara

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

Hunter of desires by Anuradha Malalasekara

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

අපිළිවෙළම තම පිළිවෙළ කොට ගත් නාට්‍යකරුවකුගේ පන්දහස් වෙනි දැක්ම – රවී රත්නවේල්

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

අපිළිවෙළම තම පිළිවෙළ කොට ගත් නාට්‍යකරුවකුගේ පන්දහස් වෙනි දැක්ම – රවී රත්නවේල්

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

The image of actor By Gamini Haththotuwegama

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

The image of actor By Gamini Haththotuwegama

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

Absurd Realism: A review on Puslodan by Viranga

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

Absurd Realism: A review on Puslodan by Viranga

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

මුල්ලේගම කඳු මුදුනේ සිට ලෝකය බැලූවෙමි – සයිමන් නවගත්තේගම

දඩයක්කාරයාගේ කතාව

මුල්ලේගම කඳු මුදුනේ සිට ලෝකය බැලූවෙමි – සයිමන් නවගත්තේගම

දඩයක්කාරයාගේ කතාව