2012 නව වසර....!!!

වල් පල්
හ්ම් ඔන්න 2011 අවුරුද්දත් ගෙවිලා 2012 අවුරුද්දත් ලැබුවා...කවුරුත් ඉතින් තව අවුරුද්දකින් වයසට ගියා හා සමානයි...කෙසේ වෙතත් මේ ලැබුවා වූ 2012 නව වසර ඔබ සියලු දෙනාටකිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන කරදර ජරමරබරබර නැතිපොලිස් කේස් නැතිවලි නැතිබාලිදි නැතිසියලු පැතුම් ඉටුවනවාසනාවන්ත රසබර සුන්දර මනහර වු ජොලිබර එකක් වෙවා....!!!වේලි වේලි ඉන්න උන්ට කෑලි සෙට් වේවා...!!!ஒரு இனிய வளமான புத்தாண்டு நீங்கள் விரும்பும்..!!!Wishing You a Happy Prosperous New Year...!!!පලි ...

විශිමිත වූ ලෝකයේ නොවිසදුනු අභිරහස් World Of Mysteries පිටසක්වල ජීවීන්(Aliens) 3

වල් පල්
"ලොකේ සමහර දේවල් තියෙනවා තවමත් විශ්වාස කිරිමට අපහසු නොවිසදුනු අභිරහස්.ලෝකය කොතරම් තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත්,විද්‍යාවෙන් හැම දෙයක්ම විසඳන්න පුවන් කියලා හිතාගෙන හිටියත් ලෝකයේ සමහර දේවල් තියෙනවා අගක් මුලක් හොයාගන්න බැරි ගැටලු.අපි කොච්චර තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත් ලෙහාගන්න බැරි පැටලිලි සහිත ගැටලු අපි දන්නේ නැති උනාට ඕනෑ තරම් තියෙනවා."විශිමිත වූ ලෝකයේ නොවිසදුනු අභිරහස් ලිපි මාලාවේ දැනට හිමාලයේ හිම මිනිසා,බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය,දිය කිදුරියන්,පුරාණ ඊජිප්තුව,ගීසාහි මහා ...

විශිමිත වූ ලෝකයේ නොවිසදුනු අභිරහස් World Of Mysteries පිටසක්වල ජීවීන්(Aliens) 2

වල් පල්
"ලොකේ සමහර දේවල් තියෙනවා තවමත් විශ්වාස කිරිමට අපහසු නොවිසදුනු අභිරහස්.ලෝකය කොතරම් තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත්,විද්‍යාවෙන් හැම දෙයක්ම විසඳන්න පුවන් කියලා හිතාගෙන හිටියත් ලෝකයේ සමහර දේවල් තියෙනවා අගක් මුලක් හොයාගන්න බැරි ගැටලු.අපි කොච්චර තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත් ලෙහාගන්න බැරි පැටලිලි සහිත ගැටලු අපි දන්නේ නැති උනාට ඕනෑ තරම් තියෙනවා."විශිමිත වූ ලෝකයේ නොවිසදුනු අභිරහස් ලිපි මාලාවේ දැනට හිමාලයේ හිම මිනිසා,බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය,දිය කිදුරියන්,පුරාණ ඊජිප්තුව,ගීසාහි මහා ...

විශිමිත වූ ලෝකයේ නොවිසදුනු අභිරහස් World Of Mysteries පිටසක්වල ජීවීන්(Aliens)

වල් පල්
"ලොකේ සමහර දේවල් තියෙනවා තවමත් විශ්වාස කිරිමට අපහසු නොවිසදුනු අභිරහස්.ලෝකය කොතරම් තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත්,විද්‍යාවෙන් හැම දෙයක්ම විසඳන්න පුවන් කියලා හිතාගෙන හිටියත් ලෝකයේ සමහර දේවල් තියෙනවා අගක් මුලක් හොයාගන්න බැරි ගැටලු.අපි කොච්චර තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත් ලෙහාගන්න බැරි පැටලිලි සහිත ගැටලු අපි දන්නේ නැති උනාට ඕනෑ තරම් තියෙනවා."විශිමිත වූ ලෝකයේ නොවිසදුනු අභිරහස් ලිපි මාලාවේ දැනට හිමාලයේ හිම මිනිසා,බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය,දිය කිදුරියන්,පුරාණ ඊජිප්තුව,ගීසාහි මහා ...

විශිමිත වූ ලෝකයේ නොවිසදුනු අභිරහස් World Of Mysteries පිරමීඩ(Pyramids) 3කොටස

වල් පල්
"ලොකේ සමහර දේවල් තියෙනවා තවමත් විශ්වාස කිරිමට අපහසු නොවිසදුනු අභිරහස්.ලෝකය කොතරම් තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත්,විද්‍යාවෙන් හැම දෙයක්ම විසඳන්න පුවන් කියලා හිතාගෙන හිටියත් ලෝකයේ සමහර දේවල් තියෙනවා අගක් මුලක් හොයාගන්න බැරි ගැටලු.අපි කොච්චර තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත් ලෙහාගන්න බැරි පැටලිලි සහිත ගැටලු අපි දන්නේ නැති උනාට ඕනෑ තරම් තියෙනවා."විශිමිත වූ ලෝකයේ නොවිසදුනු අභිරහස් ලිපි මාලාවේ දැනට හිමාලයේ හිම මිනිසා,බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය,දිය කිදුරියන්,පුරාණ ඊජිප්තුව,ගීසාහි මහා ...

විශිමිත වූ ලෝකයේ නොවිසදුනු අභිරහස් World Of Mysteries පිරමීඩ(Pyramids) 2 කොටස

වල් පල්
"ලොකේ සමහර දේවල් තියෙනවා තවමත් විශ්වාස කිරිමට අපහසු නොවිසදුනු අභිරහස්.ලෝකය කොතරම් තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත්,විද්‍යාවෙන් හැම දෙයක්ම විසඳන්න පුවන් කියලා හිතාගෙන හිටියත් ලෝකයේ සමහර දේවල් තියෙනවා අගක් මුලක් හොයාගන්න බැරි ගැටලු.අපි කොච්චර තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත් ලෙහාගන්න බැරි පැටලිලි සහිත ගැටලු අපි දන්නේ නැති උනාට ඕනෑ තරම් තියෙනවා."විශිමිත වූ ලෝකයේ නොවිසදුනු අභිරහස් ලිපි මාලාවේ දැනට හිමාලයේ හිම මිනිසා,බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය,දිය කිදුරියන්,පුරාණ ඊජිප්තුව ගැන ...

ලෝකයේ අරුම පුදුම දේවල් සහ නොවිසදුනු අභිරහස් World Mysteries පිරමීඩ(pyramids)

වල් පල්
"ලොකේ සමහර දේවල් තියෙනවා තවමත් විශ්වාස කිරිමට අපහසු නොවිසදුනු අභිරහස්.ලෝකය කොතරම් තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත්,විද්‍යාවෙන් හැම දෙයක්ම විසඳන්න පුවන් කියලා හිතාගෙන හිටියත් ලෝකයේ සමහර දේවල් තියෙනවා අගක් මුලක් හොයාගන්න බැරි ගැටලු.අපි කොච්චර තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත් ලෙහාගන්න බැරි පැටලිලි සහිත ගැටලු අපි දන්නේ නැති උනාට ඕනෑ තරම් තියෙනවා."ලෝකයේ අරුම පුදුම දේවල් සහ නොවිසදුනු අභිරහස් ලිපි මාලාවේ අපි දැනට හිමාලයේ හිම මිනිසා,බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය,දිය ...

ලෝකයේ අරුම පුදුම දේවල් සහ නොවිසදුනු අභිරහස් World Mysteries දිය කිදුරියන්(mermaids)

වල් පල්
"ලොකේ සමහර දේවල් තියෙනවා තවමත් විශ්වාස කිරිමට අපහසු නොවිසදුනු අභිරහස්.ලෝකය කොතරම් තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත්,විද්‍යාවෙන් හැම දෙයක්ම විසඳන්න පුවන් කියලා හිතාගෙන හිටියත් ලෝකයේ සමහර දේවල් තියෙනවා අගක් මුලක් හොයාගන්න බැරි ගැටලු.අපි කොච්චර තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත් ලෙහාගන්න බැරි පැටලිලි සහිත ගැටලු අපි දන්නේ නැති උනාට ඕනෑ තරම් තියෙනවා."ලෝකයේ අරුම පුදුම දේවල් සහ නොවිසදුනු අභිරහස් ලිපි මාලාවේ අපි දැනට හිමාලයේ හිම මිනිසා,බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය ...

ලෝකයේ අරුම පුදුම දේවල් සහ නොවිසදුනු අභිරහස් World Mysteries බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය 2කොටස

වල් පල්
"ලොකේ සමහර දේවල් තියෙනවා තවමත් විශ්වාස කිරිමට අපහසු නොවිසදුනු අභිරහස්.ලෝකය කොතරම් තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත්,විද්‍යාවෙන් හැම දෙයක්ම විසඳන්න පුවන් කියලා හිතාගෙන හිටියත් ලෝකයේ සමහර දේවල් තියෙනවා අගක් මුලක් හොයාගන්න බැරි ගැටලු.අපි කොච්චර තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත් ලෙහාගන්න බැරි පැටලිලි සහිත ගැටලු අපි දන්නේ නැති උනාට ඕනෑ තරම් තියෙනවා."පලවෙනි ලිපියේ අපි ලෝකයේ අත්භූත සතෙක් වන හිම මිනිසා ගැන කතා කරා.බැලුවේ නැති කෙනක් ඉන්නවනම් ...

ලෝකයේ අරුම පුදුම දේවල් සහ නොවිසදුනු අභිරහස් World Mysteries 2කොටස බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය

වල් පල්
ලොකේ සමහර දේවල් තියෙනවා තවමත් විශ්වාස කිරිමට අපහසු නොවිසදුනු අභිරහස්.ලෝකය කොතරම් තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත්,විද්‍යාවෙන් හැම දෙයක්ම විසඳන්න පුවන් කියලා හිතාගෙන හිටියත් ලෝකයේ සමහර දේවල් තියෙනවා අගක් මුලක් හොයාගන්න බැරි ගැටලු.අපි කොච්චර තාක්ෂණයෙන් දියුණු උනත් ලෙහාගන්න බැරි පැටලිලි සහිත ගැටලු අපි දන්නේ නැති උනාට ඕනෑ තරම් තියෙනවා.පලවෙනි ලිපියේ අපි ලෝකයේ අත්භූත සතෙක් වන හිම මිනිසා ගැන කතා කරා.බැලුවේ නැති කෙනක් ඉන්නවනම් ...

ලෝකයේ අරුම පුදුම දේවල් සහ නොවිසදුනු අභිරහස් World Mysteries

වල් පල්
හැමදාම වල් පල් ලිය ලිය ඉදලා හරියන්නේ නැහැනේ.වැදගත් යමක් ලියන්නත් ඕනානේ.ලෝකයේ අරුම පුදුම දේවල් සහ නොවිසදුනු අභිරහස් ගැන මම හොයා ගත්තු දැනුම ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න හිතුවා.මම පුංචි කාලේ ඉදන්ම අභිරහස් දේවල් ගැන දැන ගන්න හරිම ආසයි.මම වගේම ඔයාලත් ආස ඇති කියලා මම හිතනවා.හරි වැල් වටාරම් නැතුව අපි වැඩේට බහිමු.ලොකේ සමහර දේවල් තියෙනවා තවමත් විශ්වාස කිරිමට අපහසු නොවිසදුනු අභිරහස්.ලෝකය ...

දඩ කොල..මෙලෝ රහක් නැති පොලිස් කතා

වල් පල්
ලංකාවේ පොලීසිය ගැන අපේ රටේ අයට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනා නැහැ නේ.සමහරක් කරන ජරා වැඩ නිසා හොද නාමයක් දිනාගෙන සමාජය යහපත් කරන්න අවංක උත්සහයක් දරන අවංක නිලධාරීනුත් මේ නිසා මිනිස්සුන්ට එපා වෙනවා.හරියට අර කිරි කලයට ගොම බිංදුවක් වැ‍ටුනා වගේ අර අවංක නිලධාරීන් කරන වැඩ වලින් වැඩක් නැතුව යනවා.අපේ රටේ බහුතරයක් ඉන්නේ ජරාව පෙන්නන්න බැරි අය.කොටින්ම කිව්වොත් කටින්මයි ඉල්ලන්නේ.මේක අපේ ආරෙන් එන ...

වීරයානෙනි ඔබට නිවන් සුව...

වල් පල්
මේ ගැන මම බ්ලොගයේ දැම්මේ නැත්තම් ඒක විශාල අඩුවක් වගේ.ඔබ අපි කවුරුත් හදුනන ටයි මාමා නොහොත් ටයිටස් තොටවත්ත මහතා මේ මාසේ 15 වෙනිදා සදහටම අපෙන් සමුගෙන යන්න ගියා.ඒ බව ඔයලා කවුරුත් දන්නවා ඇති.දොස්තර හොඳහිත, පිස්සු පූසා, හා හා හරි හාවා, ගලිවර්ගේ සුවිසැරිය, රොබින් හුඩ්, කුංෆු, ඔෂින්, පුංචි ඉත්තෑවා, සුරඟන කතා කරළිය(පිනෝකියෝ, හිම කුමරිය, ජැක් සහ මායා බෝංචි වැල, සුරූපී විරූපී, ...

හුග කාලෙකින්...

වල් පල්
අප්පේ මේකේ තියෙන මකුලු දැල් තොගේ...ඉතින් ඔන්න පිස්සු පූසා මේ මකුලුදැල් තොගේ කඩලා දාලා ආයෙමත් කොටන්නයි සූජානම.ඔහොම ඉන්ට මේකේ මකුලු දැල් තොගේ කඩනකන්.පොඩි උදව්වකුත් ඕනා මේවා කඩන්න.මොකද මට තනියෙන් මේක සුද්ද කරන්න බෑනේ.හරි හැමෝම බලනවා ඇති මම කොහේද අතුරුදහන් උනේ කියලා.මේ සමෙස්ටර් එකේ ෆයිනල් එක්සෑම් තිබ්බ නිසා තමයි මට කොටන්න බැරි උනේ.ඔන්න ඒ ඔක්කොම ඉවර කරලා අද තමා වෙලාවක් හම්බුනේ ...

කේක් ඕනා කට්ටිය මේහෙට එන්න

වල් පල්
දිනය :1990.10.02ස්ථානය :ගාල්ල මහමෝදර රජයේ රෝහලවේලාව :හරියටම මතක නැහැදැනට අවුරුදු 21 කට කලින් අද වගේ දවසක බෙන්තර ගගෙන් එහා සුන්දර දකුණු බිමේ කවුරුවත් නොදන්නා එක්තරා සිදුවීමක්.ඒ දවස අපේ පවුලේ කාටවත් අමතක නොවෙන දිනයක් වෙන්න ඇති.පවුලේ වැඩිමහල් පුතාට හා බිරිදට පුත්‍රයෙක් උපත ලැබුවා."තවත් යගම පරම්පරාවට කොලු පැටියෙක්"හැමෝම සතු‍ටු උනා.උපතින් කොච්චර කැත උනත් උණහපුලු අම්මාට තමන්ගේ පැටියා වටිනවා සේම එම දයාබර අම්මා ...

පොඩි කාලේ කියවපු පොත් සෙට් එකක්.....

වල් පල්
ඔන්න සාහිත්‍ය මාසයත් ඉවර වේගන යන නිසා පිස්සු පූසට හිතුනා ඉස්සර ඒ කියන්නේ අපි පුංචි කාලේ කියවපු පොත් සෙට් එකක් ගැන ලියන්න.මේකට අදහස ආවේ මුහුදු කොල්ලකාරයාගේ දිනපොතේ මෙන්න මේ ලිපිය දැකලා.පරණ මතකයන් එලියට ඇද්ද ඒ සහෝදරයාට මගේ ස්තූතිය.මම මුලින්ම කියවන්න කතා පොතක් ගෙනත් දුන්නේ අපේ අම්මා.ඒ පොතේ නම නම් මතක නැහැ.තිබ්බේ අලි පොල්ගෙඩි සයිස් අකුරුවලින් ලියපු චිත්‍ර තියෙන ලස්සන පොතක්.මට ...

මම වෙනස් කෙනෙක්.....

වල් පල්
මම වෙනස් කෙනෙක්.....අඳින විදියෙන්.....කන බොන විදියෙන්.....ඉන්න විදියෙන්....ඔව්...මම වෙනස් උබට වඩා....ඒත්...ඇත්තටම අපි වෙනස්ද...?මොනව කෑවත්....දිරවන්නෙ එකම විදියට නම්...මොනව ඇන්ඳත්....වහගන්නෙ එකම දෙය නම්...මොන විදියට හිටියත්....වෙලාව ආවම හැම දේම අතෑරල යන්න වෙනවනම්.....කල හොඳ නරක විතරක් අරගෙන...අපි වෙනස් වෙන්නෙ මොනවයින්ද...?හිතන විදියෙන් නේද...? ...

ඔහේ ඉන්නවා...

වල් පල්
කාලෙකින් පරණ යාලුවෙක්...මචං ඉතින් කොහොමද ජීවිතේ..??ඔහේ ඉන්නවා..මගේ උත්තරේ..කල්පනා කරා...කල්පනා කරාමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ..??ජීවිතේ ගැන වගකීමක් නැතුවද??ඉලක්කයක් නැතුවද..??ඇහුවා මගෙන්ම..හිතේ නම් තියෙනවා..ඒත්...අනේ මන්දා..හිතත් හරි අපැහැදිලියි...හෙටත් කවුරු හරි....අහවි මගෙන්....ඉතින් කොහොමද ජිවිතේ..??ඔහේ ඉන්නවා ඒකමද උත්තරේ.... ...

අපි නොදන්න කුරුදු

වල් පල්
මේ සිද්දිය උනේ මම ඕ ලෙවල් කරන කාලේ.මම ගනන් විද්‍යාවට ක්ලාස් ගිය ආයතනයෙන් ට්‍රිප් එකක් යන්න ලෑස්ති උනා.ට්‍රිප් එක ගියේ මඩොල් දූව,මාටින් විකමසිංහ කෞතුකාගරය,ගාලු කො‍ටුව,හික්කඩුව,මාදු ගග කියන තැන් බලන්න.ඉතින් ට්‍රිප් එකේ මුලින්ම අපි ගියේ මඩොල් දූව බලන්න.මඩොල් දූව කියන්නේ පොඩි දූපතක්.ඉතින් ඔය දූපතට ගිහින් එකේ පොඩ්ඩක් ඇවිදලා ආපහු එන අතරේ මාත් එක්ක ඉන්න එකෙක් මටයි අපි සෙට් එකටයි කුරුදු ගහක් ...

අහිංසක දර කපන්නා

වල් පල්
මේක ඔයාල සමහර විට අහලත් ඇති.මේක මට මේල් එකකින් ආපු එකක්.අතීත කතාව රීමික්ස් කරලා ගත්තු එකක් මේක.අතීත කතාවදර කපන්නෙක් කැලයට යන අතරතුර පාලමක් හම්බ උනාලු.ඉතින් මේ දර කපන්නා මේ පාලම පහුකරනකොට තමන්ගේ පොරව ගගට වැ‍ටුනා.දර කපන්නා ගග අයිනට වී අඩ අඩ ඉන්නකොට ඒ අසලින් මතු උන රුක් දෙවියෙක් මේ දර කපන්නගේ දුක දැක පොරව සොයා දෙන්නම් යැයි පවසා මුලින්ම රන් ...