ඇමරිකානු වවුල් බෝම්බය

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

පැය 3 ක් සිරගත වුයෙමි.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

දෙවැනි ලෝක යුද්ධය - හිට්ලර්ගේ පරාජය සහ ඊට හේතු.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ජංගම උපාංග වලින් සිංහල බ්ලොග් කියවමු - ලියමු.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

දෙවනි ලෝක යුද්ධය - ඉතිහාසයේ සැඟවුණු තැන් II

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

දෙවැනි ලෝක යුද්ධය - ඉතිහාසයේ සැඟවුණු තැන් I

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

හිට්ලර් දිවි නසා ගත්තාද ? නැතිනම් පලා ගියාද?

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

දෙවැනි ලෝක යුද්ධය - ඉතිහාසයේ සැඟවුණු තැන් I

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ඔන්න අදට හරියටම අවුරුද්දයි..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ඔන්න අදට හරියටම අවුරුද්දයි..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

හිට්ලර් දිවි නසා ගත්තාද ? නැතිනම් පලා ගියාද?

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

හොල්මනක් දැක්කෙමි.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

හොල්මනක් දැක්කෙමි.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

සැම්සුන්ග් S II ෆෝන් එකට අයිස්ක්‍රීම් සැන්ඩ්විච් අප්ඩේට් කරමු.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

සැම්සුන්ග් S II ෆෝන් එකට අයිස්ක්‍රීම් සැන්ඩ්විච් අප්ඩේට් කරමු.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

පුංචි කාලේ අපේ අවුරුදු.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

පුංචි කාලේ අපේ අවුරුදු.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

මට පෙනුන ලංකාව....

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

මට පෙනුන ලංකාව....

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ඉතින් ආයුබෝවන් ලක් මවුනි ගරු..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්