හිට්ලර් ගේ බ්‍රිතාන්‍යය.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

කොළඹ වාහන තදබදය සහ විසඳුම්

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

තාර බර ඇරලා කෙට්ටු වෙන්න ඕනෙද? මෙන්න ක්‍රමේ..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

රැකියා නොමැති ඉන්දීය තොරතුරු තාක්ෂණ වෙළඳපල.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ගුගල් යුනිකෝඩ් අපලය.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

රැල්ල, තරුණ පරපුර සහ මතවාද? රට යන්නේ කොයිබටද?

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

අධ්‍යාපනයේ කෙටි කතාවක්..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ජායාරුපකරණය 6 :: පසු සැකසුම් කළාව.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ජායාරුපකරණය - 5 :: කොහොමද හොඳ පින්තුරු ගන්නේ?

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

දෙවොල් කවි.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ජායාරුපකරණය සිංහලෙන් - 4 - ලෙන්සයක් මිලදී ගනිමු.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ජායාරුපකරණය - 4 ලෙන්සයක් මිලදී ගනිමු.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ජායාරූපකරණය ගැන සිංහලෙන් - 3

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ජායාරූපකරණය ගැන සිංහලෙන් 2

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ජායාරූපකරණය ගැන සිංහලෙන්

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

හිට්ලර් ගේ බ්‍රිතාන්‍යය..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ජපානය කඩදාසි බැලුන් බෝම්බ යොදා ඇමරිකානු භුමිය වෙත බෝම්බ හෙලයි..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

ජපානය කඩදාසි බැලුන් බෝම්බ යොදා ඇමරිකානු භුමිය වෙත බෝම්බ හෙලයි..

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

සකල සිරින් පිරි සිරි ලංකාවේ හෙට දවස

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්

බස් රේඩියෝව සහ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල.

ඇලෙක්සැන්ඩර් කේජ්