කිලෝ පහේ බබෙක් ?

අනිත් කොණ - The Other End

; තිතයි කොමාවයි ජීවිතෙයි !

අනිත් කොණ - The Other End

කටකාරිලා දෙන්නයි බොහොම සොඳුරු හෝරා කිහිපයයි !

අනිත් කොණ - The Other End

හද සසල කළ ඒ තැන !

අනිත් කොණ - The Other End

ගං වතුර ගඟේ වතුරම නොවේ ! ඇස් උඩ තියන් අපේ දෙසුම් ඇසූ මිනිසුන්

අනිත් කොණ - The Other End

ගංවතුර ආයෙමත් ! කියවන්න කරුණු ටිකක් !

අනිත් කොණ - The Other End

අපි තවම රැවටෙනවා !

අනිත් කොණ - The Other End

වතුකරයේ දෝංකාරය...

අනිත් කොණ - The Other End

දැන් ඉතින් බෑග් පැක් කරන් ගෙදර යමු - 2

අනිත් කොණ - The Other End

සුබ ගමන් විචාරකතුමා !

අනිත් කොණ - The Other End

දැන් ඉතින් බෑග් පැක් කරන් ගෙදර යමු !

අනිත් කොණ - The Other End

මේ රට අපේ තමා ඒත් !

අනිත් කොණ - The Other End

උණ වලිප්පුවට මොකද කරන්නේ ?

අනිත් කොණ - The Other End

වෛරස් උණට බෙහෙත් තියේ ද ?

අනිත් කොණ - The Other End

බ්ලොග් සම්මාන උළෙල සහ අනිත් කොන විත්ති..

අනිත් කොණ - The Other End

මට, ඔහු නැවත හමුවිය....

අනිත් කොණ - The Other End

මගී ආරක්ෂාව ගැන නොසිතන්නේ ඇයි ?

අනිත් කොණ - The Other End

ඇයට තිබුනේ මගේ නමමයි... ලාවන්‍යා !

අනිත් කොණ - The Other End

මේද බදාම....

අනිත් කොණ - The Other End

දරුවාට නමක් තියන්න !

අනිත් කොණ - The Other End