සහවේදනය - empathy

අනිත් කොණ - The Other End

වණ්ණ දාසි ඔස්සේ සමාජය කියැවීමි.

අනිත් කොණ - The Other End

වණ්ණ දාසි ඔස්සේ සමාජය කියැවීමි.

අනිත් කොණ - The Other End

මොනවද කරන්නේ - දිවි නහගන්නවට !

අනිත් කොණ - The Other End

මොනවද කරන්නේ - දිවි නහගන්නවට !

අනිත් කොණ - The Other End

ඔය කෙල්ලෝ මොනවද දන්නේ !

අනිත් කොණ - The Other End

ඔය කෙල්ලෝ මොනවද දන්නේ !

අනිත් කොණ - The Other End

ඔබේ යට ඇඳුමේ පාට කුමක් ද ?

අනිත් කොණ - The Other End

ඔබේ යට ඇඳුමේ පාට කුමක් ද ?

අනිත් කොණ - The Other End

සමාජයක් වශයෙන් අප පරාජිත ය.

අනිත් කොණ - The Other End

සමාජයක් වශයෙන් අප පරාජිත ය.

අනිත් කොණ - The Other End

මොකුත්ම කරන්න බෑ අම්මේ !

අනිත් කොණ - The Other End

මොකුත්ම කරන්න බෑ අම්මේ !

අනිත් කොණ - The Other End

ඇගේ ගර්භාෂය ඔබේ නොවේ !

අනිත් කොණ - The Other End

ඇගේ ගර්භාෂය ඔබේ නොවේ !

අනිත් කොණ - The Other End

ඇතුලේ ඉන්නේ දොස්තර නෝනා !

අනිත් කොණ - The Other End

ඇතුලේ ඉන්නේ දොස්තර නෝනා !

අනිත් කොණ - The Other End

සයිබර් සල්ලාපය සහ Book Lunatics !

අනිත් කොණ - The Other End

සයිබර් සල්ලාපය සහ Book Lunatics !

අනිත් කොණ - The Other End

මම උතුරු කොන සැබෑ ප්‍රශ්න ගැන දොඩමළු වීමි. - ceylon today article

අනිත් කොණ - The Other End