උණ වලිප්පුවට මොකද කරන්නේ ?

අනිත් කොණ - The Other End

වෛරස් උණට බෙහෙත් තියේ ද ?

අනිත් කොණ - The Other End

බ්ලොග් සම්මාන උළෙල සහ අනිත් කොන විත්ති..

අනිත් කොණ - The Other End

මට, ඔහු නැවත හමුවිය....

අනිත් කොණ - The Other End

මගී ආරක්ෂාව ගැන නොසිතන්නේ ඇයි ?

අනිත් කොණ - The Other End

ඇයට තිබුනේ මගේ නමමයි... ලාවන්‍යා !

අනිත් කොණ - The Other End

මේද බදාම....

අනිත් කොණ - The Other End

දරුවාට නමක් තියන්න !

අනිත් කොණ - The Other End

පොඩි පොඩි කතා එක්ක ලොකු අදහස් !

අනිත් කොණ - The Other End

අම්මා සුම්මා වෙන මොහොත....

අනිත් කොණ - The Other End

ජීවිත බේරාගන්න ඉගෙන ගන්න !

අනිත් කොණ - The Other End

මව්වරු සතුටු වෙන්නේ කවදාද ?

අනිත් කොණ - The Other End

බොරු නොකියන දරුවෝ....නොකන ළමයින්ගේ අම්මලාට

අනිත් කොණ - The Other End

කස්ටඩ් සහ බොරු වැලි එකම වගේ...

අනිත් කොණ - The Other End

භූමිතෙල් රස ද ?

අනිත් කොණ - The Other End

සර්පයින් ගැන කතාවක් !

අනිත් කොණ - The Other End

ඉක්මන් සටහන් ! ඇයි අපිට එහෙම බැරි ?

අනිත් කොණ - The Other End

පොත් සල්පිල සහ බ්ලූක්ස්

අනිත් කොණ - The Other End

අම්මෙක් උනාම එහෙම ද? පසු ප්‍රසව විෂාධිය !

අනිත් කොණ - The Other End