අම්මෙක් උනාම එහෙම ද? පසු ප්‍රසව විෂාධිය !

අනිත් කොණ - The Other End

ගංවතුරේ දින සටහන් !

අනිත් කොණ - The Other End

කඳවුරු සටහන් - තෙතබරිත රෝග !

අනිත් කොණ - The Other End

මිහිමඬලේ දරුවෝ - why plant ?

අනිත් කොණ - The Other End

ඔහුට පාසැලක් !

අනිත් කොණ - The Other End

පොටෑසියම් නැති වුනත් කමක් නෑ !

අනිත් කොණ - The Other End

ඔහු ඔහුත් එක්ක යුද්ධෙක....

අනිත් කොණ - The Other End

මමත් ඔයා වගේ ...

අනිත් කොණ - The Other End

මමත් ඔයා වගේ ...

අනිත් කොණ - The Other End

කුඹුරක් නොදුටුව අපේ ළමයි !

අනිත් කොණ - The Other End

සේලයින් ඉල්ලන අම්මලා සහ මහණ යෝග

අනිත් කොණ - The Other End

වෙහෙසෙන ගැහැණු... කාන්තා දිනයට අපිට හම්බුනා....?

අනිත් කොණ - The Other End

මොළේට නහයෙන් වතුර යෑම සහ ඇඟේ ගෑවුනාම ඒඩ්ස් හැදීම.

අනිත් කොණ - The Other End

සිඟිති සෝ සුසුම් කුමටද ?

අනිත් කොණ - The Other End

දැන් ඉතින් විසිකරන්න යෑ !

අනිත් කොණ - The Other End

ලේන්සුවෙන් වැසූ දරුවා...

අනිත් කොණ - The Other End

හඬක් නැත්තන් වෙනුවෙන් ! Stand for Kesara

අනිත් කොණ - The Other End

ලෙඩ වෙලා බලන්න, ඔයාට එපා වෙන්නේ නැද්ද කියලා

අනිත් කොණ - The Other End

කල්ස් වර්ල්ඩ් දුටු අනිත් කොන

අනිත් කොණ - The Other End

හැමවිටම දුක්බර නොවේ !

අනිත් කොණ - The Other End