දරුවාට නමක් තියන්න !

අනිත් කොණ - The Other End

පොඩි පොඩි කතා එක්ක ලොකු අදහස් !

අනිත් කොණ - The Other End

අම්මා සුම්මා වෙන මොහොත....

අනිත් කොණ - The Other End

ජීවිත බේරාගන්න ඉගෙන ගන්න !

අනිත් කොණ - The Other End

මව්වරු සතුටු වෙන්නේ කවදාද ?

අනිත් කොණ - The Other End

බොරු නොකියන දරුවෝ....නොකන ළමයින්ගේ අම්මලාට

අනිත් කොණ - The Other End

කස්ටඩ් සහ බොරු වැලි එකම වගේ...

අනිත් කොණ - The Other End

භූමිතෙල් රස ද ?

අනිත් කොණ - The Other End

සර්පයින් ගැන කතාවක් !

අනිත් කොණ - The Other End

ඉක්මන් සටහන් ! ඇයි අපිට එහෙම බැරි ?

අනිත් කොණ - The Other End

පොත් සල්පිල සහ බ්ලූක්ස්

අනිත් කොණ - The Other End

අම්මෙක් උනාම එහෙම ද? පසු ප්‍රසව විෂාධිය !

අනිත් කොණ - The Other End

ගංවතුරේ දින සටහන් !

අනිත් කොණ - The Other End

කඳවුරු සටහන් - තෙතබරිත රෝග !

අනිත් කොණ - The Other End

මිහිමඬලේ දරුවෝ - why plant ?

අනිත් කොණ - The Other End

ඔහුට පාසැලක් !

අනිත් කොණ - The Other End

පොටෑසියම් නැති වුනත් කමක් නෑ !

අනිත් කොණ - The Other End

ඔහු ඔහුත් එක්ක යුද්ධෙක....

අනිත් කොණ - The Other End

මමත් ඔයා වගේ ...

අනිත් කොණ - The Other End