කස්ටඩ් සහ බොරු වැලි එකම වගේ...

අනිත් කොණ - The Other End

භූමිතෙල් රස ද ?

අනිත් කොණ - The Other End

සර්පයින් ගැන කතාවක් !

අනිත් කොණ - The Other End

ඉක්මන් සටහන් ! ඇයි අපිට එහෙම බැරි ?

අනිත් කොණ - The Other End

පොත් සල්පිල සහ බ්ලූක්ස්

අනිත් කොණ - The Other End

අම්මෙක් උනාම එහෙම ද? පසු ප්‍රසව විෂාධිය !

අනිත් කොණ - The Other End

ගංවතුරේ දින සටහන් !

අනිත් කොණ - The Other End

කඳවුරු සටහන් - තෙතබරිත රෝග !

අනිත් කොණ - The Other End

මිහිමඬලේ දරුවෝ - why plant ?

අනිත් කොණ - The Other End

ඔහුට පාසැලක් !

අනිත් කොණ - The Other End

පොටෑසියම් නැති වුනත් කමක් නෑ !

අනිත් කොණ - The Other End

ඔහු ඔහුත් එක්ක යුද්ධෙක....

අනිත් කොණ - The Other End

මමත් ඔයා වගේ ...

අනිත් කොණ - The Other End

මමත් ඔයා වගේ ...

අනිත් කොණ - The Other End

කුඹුරක් නොදුටුව අපේ ළමයි !

අනිත් කොණ - The Other End

සේලයින් ඉල්ලන අම්මලා සහ මහණ යෝග

අනිත් කොණ - The Other End

වෙහෙසෙන ගැහැණු... කාන්තා දිනයට අපිට හම්බුනා....?

අනිත් කොණ - The Other End

මොළේට නහයෙන් වතුර යෑම සහ ඇඟේ ගෑවුනාම ඒඩ්ස් හැදීම.

අනිත් කොණ - The Other End

සිඟිති සෝ සුසුම් කුමටද ?

අනිත් කොණ - The Other End

දැන් ඉතින් විසිකරන්න යෑ !

අනිත් කොණ - The Other End