ජීවිතය පැකට් කරලා දෙන්න පුළුවන් බව ඔබ දන්නවාද ?

අනිත් කොණ - The Other End

Untitled Post

අනිත් කොණ - The Other End

නොපෙනෙන ලෝකය පෙනෙන වුන් සේ ජයගත් ඔවුන්....

අනිත් කොණ - The Other End

වන්නි හදවත් පුපුරවන්න එපා

අනිත් කොණ - The Other End

වන්නි හදවත් පුපුරවන්න එපා

අනිත් කොණ - The Other End

මොකක්ද මේ GBV

අනිත් කොණ - The Other End

මොකක්ද මේ GBV

අනිත් කොණ - The Other End

ගිනිගත් වන්නි අහසට

අනිත් කොණ - The Other End

ගිනිගත් වන්නි අහසට

අනිත් කොණ - The Other End

හුස්ම ඉල්ලද්දී නොදී කොහොමද ?

අනිත් කොණ - The Other End

හුස්ම ඉල්ලද්දී නොදී කොහොමද ?

අනිත් කොණ - The Other End

ඇඳලා හරි කියා දෙන්න !

අනිත් කොණ - The Other End

ඇඳලා හරි කියා දෙන්න !

අනිත් කොණ - The Other End

කිරි දොවලා දෙන්න මිස් ! නිතර ඇසු දුටු කඳුළු...

අනිත් කොණ - The Other End

කිරි දොවලා දෙන්න මිස් ! නිතර ඇසු දුටු කඳුළු...

අනිත් කොණ - The Other End

පුපුරා යන ගැහැණු !

අනිත් කොණ - The Other End

පුපුරා යන ගැහැණු !

අනිත් කොණ - The Other End

ලියලා ලැබුණු ප්‍රශ්න !

අනිත් කොණ - The Other End

ලියලා ලැබුණු ප්‍රශ්න !

අනිත් කොණ - The Other End

සහවේදනය - empathy

අනිත් කොණ - The Other End