රතු ගූ

හිස් අහස

බ්‍රන්ත පිරුණු ග්‍රන්ථයක්

හිස් අහස

ඒජීයේ මහත්තයාගේ වල්ල තැලූ හැටි

හිස් අහස

බාල දක්‍ෂයෝ සහ පකිරිම්බෝ

හිස් අහස

අම්මට හුඩු ඩේ ජා වූ

හිස් අහස

නිල්පාට තට්ටම්

හිස් අහස

රිළා පීකුදු

හිස් අහස

අම්පාර බස් එකේ ගම්බාර දෙයියෝ

හිස් අහස

අපේ ගමටත් පොඩි අපේක්ෂකයෙක්

හිස් අහස

ඇයි මගේ ජන්දේ මහින්දටම දෙන්නේ ?

හිස් අහස

දෙයියොත් මඩ ගහයි වැරදුණු වෙලාවට

හිස් අහස

ඇල ළඟ T කඩේ වෙච්චි වින්නැහිය

හිස් අහස

Facebook කපුවාගේ කතාව 2. අවසන් කොටස

හිස් අහස

Facebook කපුවා ගේ කතාව

හිස් අහස

මේඩින් චයිනා අවසන් කොටස

හිස් අහස

මේඩින් චයිනා

හිස් අහස

සවළෙන් ගහන්නට හිතුණා නුඹට නඟේ

හිස් අහස

සවළෙන් ගහන්නට හිතුණා නුඹට නඟේ !

හිස් අහස

කොලනි කාරයෝ. අවසන් කොටස

හිස් අහස