මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහය

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

FR මුදල් රෙගුලාසි

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

FR මුදල් රෙගුලාසි

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

රාජ්‍ය ආයතනවල සේවය කළ පරිගණක අපරාධකරුවන් රැසකගේ තොරතුරු හෙළි වෙයි

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

කළමනාකරණ සහකාර සේවා උපකාරක පන්ති

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා සභාපති විල්පත්තුව හෙළි කරයි....

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති හොරෙක්

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

ගුරු වෘත්තියට උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය 24 වැනි දා

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

රාජ්‍ය අංශයේ දූෂණ හා වංචා පිළිබඳව දිනකට පැමිණිලි 25 ක්

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

කෝච්චියෙන් එන රජයේ සේවකයන්ට පැය භාගයක්ම....

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

තඹුත්තේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය රටටම ආදර්ශයක්

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

ලොවෙත් නෑ ලොවි ගහෙත් නෑ...... ගනංකාර ලොක්කා

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ os State Service: රජයේ ආයතනයක අමුතු (දඩ) ගැහිල්ලක්.....

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ os State Service: දැයට කිරුළට රාජ්‍ය සේවකයන් දෙදහසක්

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

දැයට කිරුළට රාජ්‍ය සේවකයන් දෙදහසක්

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

රජයේ ආයතනයක අමුතු (දඩ) ගැහිල්ලක්.....

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

ඵලදායිතාවයට දඹුල්ලේ දොර වැහෙයි....

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

රාජ්‍ය සේවකයාට විධිමත් පුහුණුවක් ලබාදීමට ජනපති උපදෙස්.

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service

රාජ්‍ය සේවයේ බඳවා ගැනීම් හා මාරුවීම්වලට තාවකාලිකව තිත

රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි ෴ on State Service