කුමාරිගේ වරද “පිරිමි විශ්වාස කිරීමයි.”… උරෙයිප්පු සාප්පාඩ” පොත ගැන සටහන්

Sanuwa

'නොඇසූ කන් වලට' අපිළිවෙලට කියවීම...... (01 කොටස)

Sanuwa

දෙමළ මළගෙදර අඬන සිංහල කුමාරී

Sanuwa

වාසු මැරූ පර්සි...

Sanuwa

නිමක් නැති හිස්බව වෙනුවට....

Sanuwa

නරුමවාදය පිළිබඳ සටහන්....

Sanuwa