"අලි වංගුව"

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

කැස්ත්‍රෝ සහ අපාය

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

කුක්කු දෙකට තොප්පි එකයි

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

මගේ මව් බිම

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ජොකා පිටින් ඉන්නකොට නෙවැ මුගෙ ලස්සන

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

එටිකා, අයි.ටී. සහ මිත්‍යාව

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ඇත්ත කියන්නේ කමල්ද? ෆොන්සේකාද?

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

වොක්ස්වැගන් පැක්ටරියේ ගීතය

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

අලි නැති පෙරහර

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

මනමේ කුමරුන් ගල් ලෙන බිඳීම

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ඕන ගොනෙකුට ඇබෑර්තු ඇත...!

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

වැඩිම සුබ පැතුම් ලංකාවෙන්..!

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

SAITM, දිල්කා සමන්මලී හා වෙන්ඩ ඩොට්ටර්

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ඉල්ලං කා වට...එපාවූ නවනිපැයුම් !

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ලලිත් කොතලාවල, SAITM සහ Sunway අධිරාජ්‍යය

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

රණවිරුවන්ට සැලකුවේ අපියි..!!!

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

හිටං කවි - අංක 2

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

මයියන්ගනේ "දුයිෂෙන්" හමුවෙමු...

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

මාලිංගට ගහන්න එන්න...!

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

බෙංගමුවේ ආලවක - එන්න සැතපෙන්න...

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය