ඇත්ත කියන්නේ කමල්ද? ෆොන්සේකාද?

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

වොක්ස්වැගන් පැක්ටරියේ ගීතය

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

අලි නැති පෙරහර

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

මනමේ කුමරුන් ගල් ලෙන බිඳීම

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ඕන ගොනෙකුට ඇබෑර්තු ඇත...!

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

වැඩිම සුබ පැතුම් ලංකාවෙන්..!

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

SAITM, දිල්කා සමන්මලී හා වෙන්ඩ ඩොට්ටර්

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ඉල්ලං කා වට...එපාවූ නවනිපැයුම් !

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ලලිත් කොතලාවල, SAITM සහ Sunway අධිරාජ්‍යය

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

රණවිරුවන්ට සැලකුවේ අපියි..!!!

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

හිටං කවි - අංක 2

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

මයියන්ගනේ "දුයිෂෙන්" හමුවෙමු...

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

මාලිංගට ගහන්න එන්න...!

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

බෙංගමුවේ ආලවක - එන්න සැතපෙන්න...

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

ජයග්‍රහණය.. Cheers boss..!

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

මහින්දට නාගන්න දෙන්න..

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

පොල් ගැසීමේ වස් කවිය...

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

මහින්දගෙන් සිරිසේන උගත යුතු පාඩම්.......

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

උඹේ මිනිහා කොටියෙක්.. ගිහින් හිඟා කාපිය..

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය

හොඳම නත්තල් තෑග්ග..

මාතලන්ගෙ සින්ඩිය