මාර්තු 14 ශනි වක්‍රවීම,මාර්තු 20 පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණය හා හිටපු රාජකීය දෛවඥයා ඉල්ලාගෙන කෑම...

Lanka Jhothisha Arana

මාර්තු 20 ෆාරෝ දූපත්වලට පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණයක්...අප රටටද අර්ධ ග්‍රහණ බලපෑමක්...

Lanka Jhothisha Arana

2014 නෙවැම්බර් 02 සිදුවූ ශනි මාරුව ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

Lanka Jhothisha Arana

රතුද?කළුද?සුදුද?

Lanka Jhothisha Arana

ශනි කුජ යුද්ධයෙන් ශනිට ජය ...මඟතොට අනතුරු බහුල සතියක්....

Lanka Jhothisha Arana

ඛඩ්ග යෝගය

Lanka Jhothisha Arana

ජුනි 19 ගුරු මාරුව ඔබට රටට කොහොමද?

Lanka Jhothisha Arana

චින්තාමණී යෝගය

Lanka Jhothisha Arana

මැලේෂියානු MH370 ගුවන් යානය හා බින්නසිරිගේ ජ්‍යොතිෂ අනාවැකි

Lanka Jhothisha Arana

ග්‍රහ අපල සදහා ප්‍රතිකර්ම - කුජ(අඟහරු) අපලයට

Lanka Jhothisha Arana

ග්‍රහ අපල සදහා ප්‍රතිකර්ම - සදු අපලයට

Lanka Jhothisha Arana

ශුන්‍යයයෙන් නවීන විද්‍යාවට - 7

Lanka Jhothisha Arana

2013 ඹක්තෝම්බර් 05 දින අඟහරු කටකයෙන් සිංහ රාශියට...ලග්න රැසකට සුභඵල

Lanka Jhothisha Arana

ශුන්‍යයයෙන් නවීන විද්‍යාවට - 6

Lanka Jhothisha Arana

ශුන්‍යයයෙන් නවීන විද්‍යාවට - 5

Lanka Jhothisha Arana

ශුන්‍යයයෙන් නවීන විද්‍යාවට - 4

Lanka Jhothisha Arana

ශුන්‍යයයෙන් නවීන විද්‍යාවට - 3

Lanka Jhothisha Arana

ශුන්‍යයයෙන් නවීන විද්‍යාවට - 2

Lanka Jhothisha Arana

ශුන්‍යයයෙන් නවීන විද්‍යාවට

Lanka Jhothisha Arana