පින . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

වලවුකාරයෝ . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 10

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

වැටෙන් එහා . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

අවසන් හුස්ම . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 09

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

මඟ අතරමඟ . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

බෝට්ටුව . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 08

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

අනුමානය . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 07

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 06

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

අවසන් පැය . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 05

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 04

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 03

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 02

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

පියාපත් ලැබී . . . 01

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

අමුත්තෝ හිඟයි . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴

මගුල . . .

෴ . . . ගැලපිල්ල . . . ෴