මරිය රැජිනියේ | Mariya Rajiniye

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

පැනිබර වන මල් | Panibara Wana Mal

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

මංගල වේවා | Mangala Weewa

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

ජයවේ ජේසූනී | Jayawe Jesunee

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

කල්වාරියේ ලෝ පව් නිසා | Kalwaariye Lo Pau Nisa

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

රිදී වළා ගැබින් නැගෙන | Ridee Walaa Gebin

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

කලකට පෙර ඒ | Kalakata Pera Ea

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

ඔබ අමතන මා | Oba Amathana Maa

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

සිරස නමා | Sirasa Namaa

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

දිව්‍ය ශ්‍රී පූපෙනී | Divya Shree Pupeni

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

එළිය ඔබ මගේ | Eliya Oba Mage

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

පරලෝකේ මන්නාවෙනී | Paraloke Mannaweni

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

ජේසුනී ඔබ ඉස්සරවෙලා | Jesunee Oba Issarawela

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

ආදර මගෙ ජේසුනී | Aadara Mage Jesuni

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

පාදුවා නගරයේ | Paaduwaa Nagaraye

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

අන් හැමට වඩා | An Hemata Wadaa

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

සගපුර රන්මිණි | Sagapura Ranmini

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

වන්දනා කරමූ | Wandana Karamu

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

ජීවිතේ එදා | Jeewithe Eda

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

සුරැකිව සුරකින්න | Surekiwa Surakinna

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns