ජෝ

හිතනලන්තය

හිතනලන්තයේ කෙටිම අවුරුදු දෙක

හිතනලන්තය

පුංචි පැණි කුරුල්ලෙකු

හිතනලන්තය

ඉවසීමයි ආදරය

හිතනලන්තය

ගජ බින්න

හිතනලන්තය

පා මුදුවකින් හිත බිඳින්නට

හිතනලන්තය

ආදර සෙල්ලම

හිතනලන්තය

තෙතබරිතද ඇස්

හිතනලන්තය

වසර නවයකට පසු

හිතනලන්තය

අවසන් නිවේදනයයි

හිතනලන්තය

ඔබව දිය කලේ කවුරුන්ද

හිතනලන්තය

එම්බා බස් අජිතාන

හිතනලන්තය

මරණයට වංචා කළ ජීවිතයේ විය නොහැක්ක

හිතනලන්තය

රිඳුම් දෙන කැපුමකි හද මත

හිතනලන්තය

කෙස් ගස් සීයක්ම ඉල්ලමි

හිතනලන්තය

සඳ වන් හද සොරාගෙන

හිතනලන්තය

පැණි කුරුල්ලනි

හිතනලන්තය