අන්ධයි•ආලය•

හිතනලන්තය

උපන් ලප 12•

හිතනලන්තය

එකම මල්ය; තම්බපණ්ණිය ය

හිතනලන්තය

මං ඔබේ ප්‍රහේලිකාව•

හිතනලන්තය

ගී ගයන; කුරුලු ජීවිත

හිතනලන්තය

මානසවිල :කැළැඹීම:

හිතනලන්තය

වෙනදාට මල් හෙළූ ගස කොහිද•

හිතනලන්තය

ප්‍රේම ත්‍රිකෝණෙ•

හිතනලන්තය

ප්‍රියය; ඉවසීම ද එකවර පුපුරන මිනිස් බෝම්බයකි

හිතනලන්තය

ආයුධ බිම තබන්න; යටත් වෙන්න•

හිතනලන්තය

කිරිගරුඩ පිළිම ; පණ ඇතැයි කවුරුත් සැක කරන•

හිතනලන්තය

දුම් දමන•

හිතනලන්තය

ද්‍රව්‍ය ඔබ සහ වෙනත් අය•

හිතනලන්තය

බිම වැටි ඔබේ කඩුක්කම

හිතනලන්තය

නොකළ යුතු දේ අතර; ප්‍රේමයත් ඇති විට•

හිතනලන්තය

තදබදය; අප අතර

හිතනලන්තය

අප අතර ඇති විය හැකි යුද්ධයේදී•

හිතනලන්තය

ඔබ ඔතන ඉන්න•

හිතනලන්තය

සමහරවිට•

හිතනලන්තය

ස්තූතියි!!

හිතනලන්තය