ප්‍රියය; ඉවසීම ද එකවර පුපුරන මිනිස් බෝම්බයකි

හිතනලන්තය

ආයුධ බිම තබන්න; යටත් වෙන්න•

හිතනලන්තය

කිරිගරුඩ පිළිම ; පණ ඇතැයි කවුරුත් සැක කරන•

හිතනලන්තය

දුම් දමන•

හිතනලන්තය

ද්‍රව්‍ය ඔබ සහ වෙනත් අය•

හිතනලන්තය

බිම වැටි ඔබේ කඩුක්කම

හිතනලන්තය

නොකළ යුතු දේ අතර; ප්‍රේමයත් ඇති විට•

හිතනලන්තය

තදබදය; අප අතර

හිතනලන්තය

අප අතර ඇති විය හැකි යුද්ධයේදී•

හිතනලන්තය

ඔබ ඔතන ඉන්න•

හිතනලන්තය

සමහරවිට•

හිතනලන්තය

ස්තූතියි!!

හිතනලන්තය

චීනෙ•

හිතනලන්තය

සති අන්තය•

හිතනලන්තය

මේඝලතා vs විජ්ජුලතා

හිතනලන්තය

මට දැන ගැනීමට වුවමණා දේ•

හිතනලන්තය

සර්ප•

හිතනලන්තය

එවරෙඩි පූසා

හිතනලන්තය

නිදං•

හිතනලන්තය