බිග් බෑඩ් වුල්ෆ්ලාගේ ලංකාගමනය

හිතනලන්තය

අපි ඉන්නෙ පින්තූරවල

හිතනලන්තය

සෙසු අය

හිතනලන්තය

පෙම්වත,මේ නොලියූ පෙම්පත

හිතනලන්තය

වයර්•

හිතනලන්තය

ඒත් ඔබ;

හිතනලන්තය

ශාංකාව ය; විමසිල්ල ය

හිතනලන්තය

පිළිවෙළම දෑ

හිතනලන්තය

ඔබ; දනීද

හිතනලන්තය

මට දැන් මතක එපමණය

හිතනලන්තය

ආදරේ වුණත් පල රහිතයි

හිතනලන්තය

රැලි කැරකෙන රළු මුහුදක

හිතනලන්තය

මට සමාවෙන්න;

හිතනලන්තය

අන්ධයි•ආලය•

හිතනලන්තය

උපන් ලප 12•

හිතනලන්තය

එකම මල්ය; තම්බපණ්ණිය ය

හිතනලන්තය

මං ඔබේ ප්‍රහේලිකාව•

හිතනලන්තය

ගී ගයන; කුරුලු ජීවිත

හිතනලන්තය

මානසවිල :කැළැඹීම:

හිතනලන්තය

වෙනදාට මල් හෙළූ ගස කොහිද•

හිතනලන්තය