දුම් දමන•

හිතනලන්තය

ද්‍රව්‍ය ඔබ සහ වෙනත් අය•

හිතනලන්තය

බිම වැටි ඔබේ කඩුක්කම

හිතනලන්තය

නොකළ යුතු දේ අතර; ප්‍රේමයත් ඇති විට•

හිතනලන්තය

තදබදය; අප අතර

හිතනලන්තය

අප අතර ඇති විය හැකි යුද්ධයේදී•

හිතනලන්තය

ඔබ ඔතන ඉන්න•

හිතනලන්තය

සමහරවිට•

හිතනලන්තය

ස්තූතියි!!

හිතනලන්තය

චීනෙ•

හිතනලන්තය

සති අන්තය•

හිතනලන්තය

මේඝලතා vs විජ්ජුලතා

හිතනලන්තය

මට දැන ගැනීමට වුවමණා දේ•

හිතනලන්තය

සර්ප•

හිතනලන්තය

එවරෙඩි පූසා

හිතනලන්තය

නිදං•

හිතනලන්තය

ජිනදාස; ආසාව විනාස කළ

හිතනලන්තය

අල්මාරියට විසි කළ ලියුම්

හිතනලන්තය