කාක දූපත

හිතනලන්තය

සමනල ගැට

හිතනලන්තය

ඔබේ මෘදු ආදර හිත

හිතනලන්තය

මාව මරා දමන්න; ඔබ ඉල්ලයි

හිතනලන්තය

මා කැමති දොරටුව

හිතනලන්තය

හදවතට සාහිත්‍යයික මූනිස්සම් එවන්න මං දන්නවා -මංජුල වෙඩිවර්ධන

හිතනලන්තය

මතකය;

හිතනලන්තය

මා වැඩියෙන් ම පෙම් කළ ‘අය’ වෙනත් අය විසින් මරා දැමුණු පසුව:

හිතනලන්තය

රෝස මල් පෙතිය; සුවඳය

හිතනලන්තය

අදේවවාදී මට;

හිතනලන්තය

ඒ මලම

හිතනලන්තය

ඒ රහස

හිතනලන්තය

යළි පිපුණත්

හිතනලන්තය