නිදං•

හිතනලන්තය

ජිනදාස; ආසාව විනාස කළ

හිතනලන්තය

අල්මාරියට විසි කළ ලියුම්

හිතනලන්තය

පිළිමය;

හිතනලන්තය

මේ සෙල්ලම;

හිතනලන්තය

හලාහල විස උනුන් මුව

හිතනලන්තය

විකල්ප සාහිත්‍ය සයුරේ ගාලු කැළැඹීම

හිතනලන්තය

වලකටවත් වැටෙන්න

හිතනලන්තය

සබඳකම් එවැනිය

හිතනලන්තය

ප්ලම් ගෙඩි කඩා විසි කරන

හිතනලන්තය

ආදරය ගසකින් වැටුණු කොළයක් සරිව

හිතනලන්තය

කිතිය; ඔබ

හිතනලන්තය

පීන පීනා ව්‍යාජ ටැංකියක

හිතනලන්තය

කාක දූපත

හිතනලන්තය

සමනල ගැට

හිතනලන්තය

ඔබේ මෘදු ආදර හිත

හිතනලන්තය