ඉබන්ගේ කන්ද උඩ දේශනාව

හිතනලන්තය

ඒත් ඔබ ආස

හිතනලන්තය

බිංදුවයි දශම තුන (පුරුෂ)

හිතනලන්තය

චපල ඇවකාඩෝ

හිතනලන්තය

චික බොනීටා

හිතනලන්තය

ඩමියයි-මමයි

හිතනලන්තය

ඇවකාඩෝ හදවත

හිතනලන්තය

වර්චුවල් මල්

හිතනලන්තය

ඊට පස්සේ ….. බීප්!!! බීප්!!!

හිතනලන්තය

ඇපල් ගෙඩියක බයිනරි ශක්තිය

හිතනලන්තය

එකයි බිංදුවයි එකයි•

හිතනලන්තය

චතුරස්‍රයට ආ අලුත් සංචාරකයා

හිතනලන්තය

දුම්රිය කවුළුවෙන් එහා ලෝකය

හිතනලන්තය

කළ යුතු දේ නැතිද එකක්, දෙකක්වත්

හිතනලන්තය

ස්වයං ලිඛිත මරණ දැන්වීම්

හිතනලන්තය

ගඟක් ව ඔබ;

හිතනලන්තය

හිම මිදෙනකන්

හිතනලන්තය

සාහිත්‍යයේ ජීවිත කැපුමේ ගාල්ලේ සමර පැහැය

හිතනලන්තය

ආලෝකයේ පැතිරුම

හිතනලන්තය

සුබ ගමන් IG•

හිතනලන්තය