ස්වාමීණී; භාග්‍යවතුන් වහන්ස,

හිතනලන්තය

මකර කටේ වට මේස සාකච්ඡා

හිතනලන්තය

බිග් බෑඩ් වෘකයා සහ සුන්දර හිවල්ලු

හිතනලන්තය

ප්‍රේම ත්‍රිකෝණය

හිතනලන්තය

ඔබ කැමති දිය; ඔබට

හිතනලන්තය

ෆෝන් කඩේ පපායා

හිතනලන්තය

අබලි නගරයේ සමනල්ලු•

හිතනලන්තය

අමොර්ගේ ප්‍රේමාලාප•

හිතනලන්තය

ඒත් මට මතක•

හිතනලන්තය

පපායා දැල්වූ ගිනි

හිතනලන්තය

ලව් කොටියා

හිතනලන්තය

ඩමි මහත්මයා

හිතනලන්තය

ඉබන්ගේ කන්ද උඩ දේශනාව

හිතනලන්තය

ඒත් ඔබ ආස

හිතනලන්තය

බිංදුවයි දශම තුන (පුරුෂ)

හිතනලන්තය

චපල ඇවකාඩෝ

හිතනලන්තය

චික බොනීටා

හිතනලන්තය

ඩමියයි-මමයි

හිතනලන්තය

ඇවකාඩෝ හදවත

හිතනලන්තය

වර්චුවල් මල්

හිතනලන්තය