අදේවවාදී මට;

හිතනලන්තය

ඒ මලම

හිතනලන්තය

ඒ රහස

හිතනලන්තය

යළි පිපුණත්

හිතනලන්තය

කොයිතරම් දේ තියෙනවාද

හිතනලන්තය

වලාකුළු ගැන ඔබ හිතන දේ:

හිතනලන්තය

ලෙහෙනියක සේ

හිතනලන්තය

මේ අසීරු ජීවිතය;

හිතනලන්තය

බැමි

හිතනලන්තය

දඩුවම

හිතනලන්තය

සුවඳ වගුරන දිය ඇල්ල

හිතනලන්තය

සාධාරණම සටන

හිතනලන්තය