නිරීක්ෂක

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ප්‍රේමය හරිම මනරම්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

නිහඬ නුඹයි

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

අපේ ගෙදර සහ අපේ ගෙදර අය ගොඩාක් ආදරය කරන ගමේ ගෙදර

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

“ කොහොමද ටීචර් මෙච්චර හොඳ මිනිස්සු හොයා ගන්නේ ?“

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදරේ බින්දුවක් තියනවා

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

බෙන් ගෙ කතාව

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

මගේ මතක නුඹ හට අමතක වේවා

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

මතක එක්ක තනියෙන්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ඉරට්ට කඩපු ළමයා

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

බයිට් හොරා

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

නුඹේ සෙනෙහස

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

දරුවන්ට දඬුවම් දෙමු

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

අතුරුදහන් වූ සොයුරා - My Missing Brother

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

නන්දිකඩාල් පාර දිගේ යමං පුතා ගෙදර එයි.

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පරණ පාරක් දිගේ

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

4 - පරිච්ඡේදය සැන්දෑව රසවත් කළ බැඩ්මින්ටන්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

3 - පරිච්ඡේදය පාඩම් වේලාව - Reading Time

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

රාත්‍රි ආහාරය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

යමු ද ගමනක්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )