ආදර ප්‍රදී 4 - හැර යාම

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී - 3 ආදර බිම්ගෙය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 2 - කේතක පෙම් හසුන

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී - 2 මුණ ගැසීම

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී - 1. නොපියවුනු උඩ බොත්තම්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

කුඩා ඔය කුඩා විය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ඒ මිහිරි සීනු නාදය සහ ටැකෝ බෙල්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

රජ මාවත දිගේ

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ගුරුකමේ කලාව නොහොත් මාතර නොවරදින ගුරුකම් අභිරහස්...

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

දැන් හැදෙන පොඩි වුන් හෙවත් ඒ සුන්දර විනාඩි හතලිහ

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ප්‍රදීප් ගේ වික්‍රමය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ප්‍රජා සත්කාර කරන්නේ ඇයි ?

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

හැලයාගේ කතා වස්තුව නොහොත් අකුරැස්සට ආ කිඹුලා ගේ කතාව

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පොත් කියවන පෙම්වතා ට ලියූ කවි

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

චාමර ගෙ පන්ති රැස්වීම

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

වෙසක් ෂොපින්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

මේ මොහොත

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

බල්ලෙකුගේ හදවත

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

බොඩිය හැඩවෙන්න , මොළය වැඩි වෙන්න ,යන්න ඕනි තැන මෙන්න

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

හෙට උදේම එන්න හොඳද / Please come early

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )