අපූරු පැමිණීල්ල

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

බැන්කු බදු නැති සල්ලි තැන්පතුව

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

කැලේ පැනිල්ලේ සතුට

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී - අවසන් කොටස

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 13

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 12

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

චන්දෙ දවසෙ රෑ...

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 11

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ද්වන්ද සටන

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

හදවත තිබුණු තැන එතැන.

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

මකුනු මැශිම

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

සිහින

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

අරුම පුදුම කැසඩ් රේඩියෝව

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ටින් බෝම්බෙ

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ජනේලයෙන් එහා - out of the window

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

10 . ආදර ප්‍රදී

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ලේනා සහ කොල්ලා

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 9 - ඇය දකිනු වස්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

හංසජිත් ගේ පුනරාගමනය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පුංචි ආදර කතාවක් -“ ආදර පිපාසය “

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )