ද්වන්ද සටන

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

හදවත තිබුණු තැන එතැන.

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

මකුනු මැශිම

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

සිහින

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

අරුම පුදුම කැසඩ් රේඩියෝව

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ටින් බෝම්බෙ

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ජනේලයෙන් එහා - out of the window

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

10 . ආදර ප්‍රදී

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ලේනා සහ කොල්ලා

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 9 - ඇය දකිනු වස්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

හංසජිත් ගේ පුනරාගමනය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පුංචි ආදර කතාවක් -“ ආදර පිපාසය “

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පුංචි වොට්සන්ගේ ලොකු විද්‍යාගාරය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

දඬු පෝඩ්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 8 - වැරදුනු කුරුමානම

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ගුරු පඬුරු

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී - 7

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

වසර පහකට පෙර අද වැනි දිනක

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

වොට්සන්ගේ කරත්ත පැදිල්ල

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පුංචි වොට්සන් ගේ ලොකු පරීක්ෂණ

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )