පරණ පාරක් දිගේ

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

4 - පරිච්ඡේදය සැන්දෑව රසවත් කළ බැඩ්මින්ටන්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

3 - පරිච්ඡේදය පාඩම් වේලාව - Reading Time

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

රාත්‍රි ආහාරය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

යමු ද ගමනක්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

මං ආසයි අහන් ඉන්න

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

උත්ප්‍රේරක

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

කණ නොකපා කොණ්ඩෙ කපා ගමු ද

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

දුවන පඩිපෙල

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ඉන්විජලේටර් ගේ සිතුවිලි

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

උරහිස

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

නුග රුකට ලියමි

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ඇය , ඔහු , මම සහ විභාගය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

නින්ද

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

කලාමැදිරි සිහින

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

Shadow Friends - සෙවනැලි මිතුරන්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

Shadow Friends - සෙවනැලි මිතුරන්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

නුඹ අතහැර

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ඔබේ රතු රෝස මල

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

කලකින් ලියුවෙමි

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )