චාමර ගෙ වීර ක්‍රියා - 1

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පුංචිත්තාගේ ගැලවුම්කාරිය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

කලකින් ඇමතූ ඔහුට - Calling him, at long last

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

වැරදි ගේට්ටු ව - The wrong Gate

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

“ පන්තියේ කසිබිලිකාරයා හෙවත් චාමර ගේ කතාව“

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

උණ්ඩුක පුච්චය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

අරුම පුදුම ළමයි - wonderful children - 01

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

වැස්ස

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ගෙම්බෙක් දැමීම

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

අවසන් පණිවිඩය - Final Notice

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

බල්ලාගේ ආහාර සලාකය - Daily Food Quota of Shadow

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

(නො) ගැලපීම

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

මායි , එයයි , බට්ටිත්තයි

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ජෙරී ගෙදර ඇවිත්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

වැලන්ටයින් ඇබෑර්තුව

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ජීවිත විල

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පෝනි ටේල් කෙල්ල.- The Girl With a Ponytail (01)

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පොත් පෙන්නීම‍

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

“කතාකියන්නාගේ රචිකාවිය “The Storyteller's composer

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

අටේ පන්තියෙ කතාවක්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )