ගුරුකමේ කලාව නොහොත් මාතර නොවරදින ගුරුකම් අභිරහස්...

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

දැන් හැදෙන පොඩි වුන් හෙවත් ඒ සුන්දර විනාඩි හතලිහ

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ප්‍රදීප් ගේ වික්‍රමය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ප්‍රජා සත්කාර කරන්නේ ඇයි ?

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

හැලයාගේ කතා වස්තුව නොහොත් අකුරැස්සට ආ කිඹුලා ගේ කතාව

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පොත් කියවන පෙම්වතා ට ලියූ කවි

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

චාමර ගෙ පන්ති රැස්වීම

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

වෙසක් ෂොපින්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

මේ මොහොත

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

බල්ලෙකුගේ හදවත

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

බොඩිය හැඩවෙන්න , මොළය වැඩි වෙන්න ,යන්න ඕනි තැන මෙන්න

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

හෙට උදේම එන්න හොඳද / Please come early

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ෂැම්පේන් මතක

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

චාමර ගෙ වීර ක්‍රියා - 1

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පුංචිත්තාගේ ගැලවුම්කාරිය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

කලකින් ඇමතූ ඔහුට - Calling him, at long last

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

වැරදි ගේට්ටු ව - The wrong Gate

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

“ පන්තියේ කසිබිලිකාරයා හෙවත් චාමර ගේ කතාව“

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

උණ්ඩුක පුච්චය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

අරුම පුදුම ළමයි - wonderful children - 01

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )