හංසජිත් ගේ පුනරාගමනය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පුංචි ආදර කතාවක් -“ ආදර පිපාසය “

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පුංචි වොට්සන්ගේ ලොකු විද්‍යාගාරය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

දඬු පෝඩ්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 8 - වැරදුනු කුරුමානම

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ගුරු පඬුරු

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී - 7

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

වසර පහකට පෙර අද වැනි දිනක

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

වොට්සන්ගේ කරත්ත පැදිල්ල

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පුංචි වොට්සන් ගේ ලොකු පරීක්ෂණ

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

මොළේ මැටි ද? මැට්ටෙක් ද? කොච්චර ඉගැන්නුවත් වැඩ බෑ ද?

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 6 - ප්‍රදී

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 5 - චපල පෙම්වතී

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 4 - හැර යාම

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී - 3 ආදර බිම්ගෙය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 2 - කේතක පෙම් හසුන

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී - 2 මුණ ගැසීම

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී - 1. නොපියවුනු උඩ බොත්තම්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

කුඩා ඔය කුඩා විය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ඒ මිහිරි සීනු නාදය සහ ටැකෝ බෙල්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )