වැලන්ටයින් ඇබෑර්තුව

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ජීවිත විල

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පෝනි ටේල් කෙල්ල.- The Girl With a Ponytail (01)

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පොත් පෙන්නීම‍

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

“කතාකියන්නාගේ රචිකාවිය “The Storyteller's composer

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

අටේ පන්තියෙ කතාවක්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

වැඩිහිටි සමිතියේ තරුණ සාමාජිකාව (The Young Member of The Elders' Club.)

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ඇවිදින බාබර් සාප්පුව

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ඩයිනෝ සහ කොල්ලා

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

නිරීක්ෂක

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ප්‍රේමය හරිම මනරම්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

නිහඬ නුඹයි

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

අපේ ගෙදර සහ අපේ ගෙදර අය ගොඩාක් ආදරය කරන ගමේ ගෙදර

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

“ කොහොමද ටීචර් මෙච්චර හොඳ මිනිස්සු හොයා ගන්නේ ?“

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදරේ බින්දුවක් තියනවා

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

බෙන් ගෙ කතාව

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

මගේ මතක නුඹ හට අමතක වේවා

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

මතක එක්ක තනියෙන්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ඉරට්ට කඩපු ළමයා

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

බයිට් හොරා

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )