මචං සංජීව ... උඹට හොඳ වැඩේ...

සුදු,කලු සහ අළු

චීෆ් චෙෆ්!!!(Chief Chef)

සුදු,කලු සහ අළු

අයියා…… ???? අංකල්…… ????

සුදු,කලු සහ අළු

ඈ…

සුදු,කලු සහ අළු

බෙල්ට් එකයි ජොකයි විතරක් මගේ…

සුදු,කලු සහ අළු

අම්මා කියූ බොරු….

සුදු,කලු සහ අළු

රාත්තල් හත!!! (Seven Pounds)

සුදු,කලු සහ අළු

පසුවදන.....

සුදු,කලු සහ අළු

බත්තලංගුණ්ඩුවේ දවසක්….(අවසන් කොටස)

සුදු,කලු සහ අළු

බත්තලංගුණ්ඩුවේ දවසක්…(දෙවැනි කොටස)

සුදු,කලු සහ අළු

බත්තලංගුණ්ඩුවේ දවසක්….(පළමු කොටස)

සුදු,කලු සහ අළු

සන්දර්භය.......

සුදු,කලු සහ අළු

කණුව…

සුදු,කලු සහ අළු

අපට තව කරන්න තිබ්බා…….

සුදු,කලු සහ අළු

නරියා කන්දේ කාර් රේස්…..

සුදු,කලු සහ අළු

බටර් විස්කෝතුව (II)

සුදු,කලු සහ අළු

ප්‍රවාදයන් අමරණීයය!!!

සුදු,කලු සහ අළු

වෙජිටේරියන් පූසා…

සුදු,කලු සහ අළු