සමනල සංධ්වනිය බලන්න !!!

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

හයියෝ... මට එපා ... වෙලා

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

සීතල හිම රටේ ....

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

අද නිවාඩු දවස

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

ඔසුව

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

ඔබාගෙන ඔබාගෙන ගිය කැත...

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසය උගනිමු

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

බිඳුණු හිතක පළමු කවිය ... දෙන්න බලමු පිළිතුරු කවිය

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

අපේ ලෝකය එකළු කෙරුමට, ඔබේ වීරිය දන්නෙමූ

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

ඉස්පිරිතාලයේ අපෙ පැණි හඳ කාලේ

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

අවුරුද්ද ගෙවෙන්නට මත්තෙන්...

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

මං ආදරෙයි !!

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

විභාගය අත ලඟ දී ...

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

මම තවම මහ ගෙදර...

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

කලබල මැද ආමී...

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසය උගනිමු

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

අම්මා

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

දෝණීගෙන් ...

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

ඔබ HUB එකක්ද?

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

ඡන්දේ ...

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය