චන්ද්‍රයන් පිදූ - chandrayan pidu

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

රෑ සිහිනෙන් - Raa Sihine

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

වෙන් වී දැන් - wen vee dan

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

ඔබ මැවුවේ ඔබ හට නොවේ - Oba mawwe oba hata nowe

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

ඔබ එන්න - Oba Enna

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

වස්තුව ඉල්ලන - wasthuwa illana

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

සිංහල ඉතිහාස පොතේ - Sinhala Ithihasa pothe

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

ආල බැන්ද මාගේ රම්යවන් - aale banda maage ramya wan

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

මලට බබරෙකු සේ - Malata Babareku Se (Video)

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

තරු කැටයක් වී -Tharu katayak vee

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

සයුරේ ජීවිත නැව පෙරලී

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

සැරයටියෙන් අපි යනෙන

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

ඔබ හා මෙමා අතිනත් අරන්

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

දුම්බර වෙල්ලස්ස උලපන බිම් තැන්නේ

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

මලට බබරෙකු සේ - Malata babareku se

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

මා මුව අගින් - Maa muwa agin

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

අසුරු සැනින් එක මොහොතක

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

නින්ද නැති රැයේ - Ninda nathi raye

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න - kaduludenna mata hadanna

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics

ලංකා ලංකා පෙම්බර ලංකා - Lanka Lanka pembara Lanka

සිංහල ගී පද - Sinhala Lyrics