ධීරේ ධීරේ … හෙමින් හෙමින් …

ස්නේහයේ නගරය

ලීලාවතී කුමාරිහාමි ගේ දික් නොවුණු කසාදේ

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 21

ස්නේහයේ නගරය

හෙලන් දීගෙක ගිය හැටි!

ස්නේහයේ නගරය

හෙලන් ගේ ලව් කේක් !

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 20

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 20

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 19

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 19

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 18

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 18

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 17

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 17

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 16

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 16

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 15

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 15

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 14

ස්නේහයේ නගරය

මැදියම පිපුණු කුසුමක් – 14

ස්නේහයේ නගරය

උඹ මට අකුරු ටිකක් නෙවේ…ඒත්…

ස්නේහයේ නගරය