චිත්‍රාල් සෝමපාල

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ස්කයිප් ප්‍රශ්නයට විසඳුම (2011/6/8)

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ස්කයිප් වැඩ කරන්නේ නැද්ද? මෙන්න විසඳුම

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ෆොලොක් සේවා නවතයි!

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ඔබේ හඬ_නොමකන්න_Mr BULB!

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

හුණු වටය

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

මීලඟ නැවතුම!

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

සිසිල දැනෙනා විටක මසිතේ

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ජුලියන් කොල්ලාගේ නොදුටු පැත්ත...

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

iFo++ එන්න ,අත්විඳින්න දහසකුත් දේ!!

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ඔබ ඉගැන්වීමට උපන්නෙක්ද?

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

එමිනෙම්ගේ සිංදුව සහ බොරුව

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

සියුම් ගෝලීයකරණය

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

තවත් ෆේස් බුක් වයිරසයක්!!!!!!! - http://apps.facebook.com/mynewapppp/

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ඉර සහ කලාකෘතිය!-In retrospect to Алекса́ндр Пу́шкин

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ෆේස්බුක් වයිරසයක් !!!!!!!!!!!!!!!!

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

අලුත් ප්ලේයර් එකක්!

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප

ජියෝ කේතනය (Geo Coding)

ශාමේන්ද්‍රගේ ශිල්ප