ආදරය යනු කුණුහරුපයක් වූ රටක......

වීදුරු ගෙවල්............

සංක්‍රාන්තිය...

වීදුරු ගෙවල්............

වැල්ලේ ලියවුණු ජීවිත...

වීදුරු ගෙවල්............

හඳ කඩාගෙන වැටුණා හදෙන් පලුවක් ගලවගෙන...

වීදුරු ගෙවල්............

හිඟන්නාගේ අවුරුදු තෑග්ග

වීදුරු ගෙවල්............

ඇගේ කතාව.....

වීදුරු ගෙවල්............

අපිට පිස්සු ඕයි !!!

වීදුරු ගෙවල්............

මම නිදහස් වුණෙමි! ඔබ නිදහස්ද?

වීදුරු ගෙවල්............

100, 2 සහ ඌ...

වීදුරු ගෙවල්............

හීන දුරයි ඒරොප්පෙට...

වීදුරු ගෙවල්............

ඉක්බිති, ඈ විවාහ වීමට තීරණය කළාය...

වීදුරු ගෙවල්............

ඉක්බිති, ඈ විවාහ වීමට තීරණය කළාය...

වීදුරු ගෙවල්............

සර්වඥ ධාතූන්, බිලි පූජා සහ අපි!

වීදුරු ගෙවල්............

සර්වඥ ධාතූන්, බිලි පූජා සහ අපි!

වීදුරු ගෙවල්............

අහම්බය...

වීදුරු ගෙවල්............

අහම්බය...

වීදුරු ගෙවල්............

එහෙමනං එහෙමයි!

වීදුරු ගෙවල්............

එහෙමනං එහෙමයි!

වීදුරු ගෙවල්............

උම්මන්තක සිතුවිලි...

වීදුරු ගෙවල්............

උම්මන්තක සිතුවිලි...

වීදුරු ගෙවල්............