මං අවජාතකයි!

වචන ටැක්සි

යට කඩේ උඩ ගෙදර - පියන්කාරගේ බන්දුල ජයවීර

වචන ටැක්සි

යන්නං චන්දරේ-ටිම්රාන් කීර්ති

වචන ටැක්සි

සඳ හොරෙන් හොරෙන් හොරෙන් බලා...

වචන ටැක්සි

දෙලොවක් අතර කවි|සුදු කතක් සහ මධු විතක්|නිරාෂ ගුණසේකර

වචන ටැක්සි

හකාවති දායකත්ව ඇගයීම්|ගෞරවාදරණීය ස්තුතිය

වචන ටැක්සි

හකාවති: සුචරිත ගම්ලත් ශබ්දකෝෂ දිනාගත් අය

වචන ටැක්සි

ඉකෙලොසීය සන්ධර්භයක හකාවති කියවීම-මංජුල වෙඩිවර්ධන

වචන ටැක්සි

මෙබඳු විචාරයක්!

වචන ටැක්සි

හකාවති ලද ප්‍රතිචාර

වචන ටැක්සි

සුචරිත ගම්ලත් ශබ්දකෝෂයක් දිනාගැනීමට අවස්ථාවක්!

වචන ටැක්සි

හකාවති

වචන ටැක්සි

සබඳ හදවත ඇත්තේ සිරුරෙන් පිටතය

වචන ටැක්සි

කවරය හැර ගිය ලියමනක් ලෙස...

වචන ටැක්සි

මරණයේ මතක

වචන ටැක්සි

සලක්කාරං

වචන ටැක්සි