අසාමාන්‍ය සිදුවීම්

යට ගිය දවස -

රූපයට රැවටෙන්න එපා

යට ගිය දවස -

දෙවැනි ලෝක මහා යුද්ධයේ ප්රාථම අඥාව

යට ගිය දවස -

ජාති පච්චයා ජරා මරණං සෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සපුයාවාසා සම්භවන්තී

යට ගිය දවස -

තණ්හා පච්චයා උපාදානං .... පටිච්ච සමුප්පාදය 9

යට ගිය දවස -

වේදනා පච්චයා තණ්හා... පටිච්ච සමුප්පාදය 8

යට ගිය දවස -

ඵස්ස පච්චයා වේදනා.... පටිච්ච සමුප්පාදය 7

යට ගිය දවස -

සලායතන පච්චයා ඵස්සෝ .... පටිච්ච සමුප්පාදය 6

යට ගිය දවස -

නාම රූප පච්චයා සලායතනං ... පටිච්ච සමුප්පාදය 5

යට ගිය දවස -

නාම රූප පච්චයා සලායතනං ... පටිච්ච සමුප්පාදය 5

යට ගිය දවස -

විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමරූපං.... පටිච්ච සමුප්පදය 4

යට ගිය දවස -

සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤානං.... පටිච්ච සමුප්පදය 3

යට ගිය දවස -

ප්‍රතීත්‍ය සමුත්පාදය, ( පටිච්ච සමුප්පාදය) …..2

යට ගිය දවස -

ප්‍රතීත්‍ය සමුත්පාදය( පටිච්ච සමුප්පාදය) …..1

යට ගිය දවස -