මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (v) - යල් පැන ගිය මගේ කවි (i) ....

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (iv) - සමුගන්නට මොහොතකට පෙර (i) එක්තරා සටහන් ටිකක්

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (ii) - කැම්පස් එකේ ජීවිතයෙන් ටිකක් (කෙටියෙන්) ...

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (ii) - සරසවි කුරුටු ගී ..... (ii)

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරන බ්ලොග් අඩවියෙන් (i) - සරසවි කුරුටු ගී ..... (i)

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

ඇත්තටම ගෑණුන්ට ඕනෙ මොනවද ??

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

ඔළු පහේ නයෙක් දැකල තියෙනවද ??

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මළ කෙලියයි ....

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ ජීවිතය උඩු යටිකුරු කල සිදූවීම හෙවත් සුනාමිය (2004)

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

කැම්පස් එකේදි මුලින්ම කට්ටිය (බොන්න) සෙට් උන හැටි

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

තාත්තාගේ සමුගැන්ම සමග .....

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

ගණිත සෙල්ලම් වලට අහුවෙන ලාංකිකයෝ හෙවත් පිරමිඩාකාර ගිරිහිම අනුපාතය

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

පිහි ඇනුමකින් කෙලවර වූ කැම්පස් ආදරය ....

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පුතා හොරු අරගෙන ගියාදෝ......

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මේක හූනියමක්ද?, බන්ධනයක්ද?, ආරක්ෂාවක්ද ?

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

Seylan Credit Card එක මට කල හදියක් ..

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

බොස්ට නොතේරෙන දෙයක් තේරුම් කර දෙන්න ගිහින් ...... අන්තිමේ ...

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

මගේ පරිඝණක ආගමනය ..

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

Windows ඇඩ්මින් පාස්වර්ඩ් බිඳිය හැකිය ... ඒ විතරක් නොවේ ...

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය

බෙදා හදාගත්ත රහස් ...

මහසෙන්ගේ අංශක 23 හමාරක් ඇලවුනු ලෝකය