ශෘංගාර බිත්තිය | Erotic wall (18+)

මල් යාය

බට්ටිච්චාට කියූ කව

මල් යාය

දුයිෂෙන් එන්නේ නෑ

මල් යාය

අප නොම හමු වේවා

මල් යාය

සමුගන්න අවසරයි

මල් යාය

අතරමං වූ කවිය

මල් යාය

සුහදිනිය

මල් යාය

කවියාගේ suicide notes

මල් යාය

වැස්ස

මල් යාය

සමු ගැන්මට පෙර

මල් යාය

නෙලූ මල

මල් යාය

අලුත් මල්

මල් යාය

කලෙකට පසු

මල් යාය

වයර් දිග ආ මිතුරියට

මල් යාය

සමු ගත් පෙම්වතිය

මල් යාය

රතු සඳ මඬල

මල් යාය

සඳ මඬල

මල් යාය

වසන්තය ඇවිදින් ගියා

මල් යාය

මතක සුවඳ

මල් යාය