තාත්තගේ ලයිසොං ගැනිල්ල - 2 කොටස

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

තාත්තගේ ලයිසොං ගැනිල්ල

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ධර්මයුද්ධය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

නොවැම්බර් මාසය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

නදීතෙර කුංචනාදය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

වැඩ සහ පොත

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

අභ්‍යවකාශයේදී අපේ උස වැඩි වේද ?

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

භීෂණ ත්‍රිත්වය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

වැසි දා රෑ

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

දඟකාර මහල්ලා

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ළමා දිනයට පොතක්

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

මගේ පොත් ලැයිස්තුව

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

නපුරු පාලකයෝ තුන්දෙනා

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

කාමරංකා

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

බන්දනය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

මගේ පොත් පිස්සුව

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

දඩබිමේ හපන්නු

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

වණ්ණ දාසි

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

නිලි වැස්ස

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

චුබාරි

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා