සඳවතිය පායන්න

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සුදු නෙළුම

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

වැහි ලිහිණි

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පුංචි සමනළී....

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

අදුරු රැය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

හිරු බට නිම්නය කොත්මලේ

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

තාත්තාගේ බයිසිකල් හීනය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

නුබලාගේ වහල්භාවය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

අරුග්ගොඩ වෙල් යාය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

මා ආරාධිතයෙකු වූයෙමි

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ජයග්‍රහණය.......

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පියාණනි.......

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

මග බලමි මා

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

බොල්ගොඩ ගඟේ රුක්ගහ තොටුපොළ

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

උත්සාහය......

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

දුප්පත්කම....

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

බලාපොරොත්තුව....

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

මල්ලියේ

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා