ලංකාවේ පාලම් - 3 වෙනි කොටස

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ලංකාවේ පාලම් - 2 වෙනි කොටස

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ලංකාවේ පාලම් - 1 වෙනි කොටස

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ලංකාවේ සැතපුම් කණු

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සයිටම් හා අපි

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

වෙද සිසුන්ට ජල ප්‍රහාර

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

අපූරු පාර්ටියක්

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

වෙද නළාවේ අරගලය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

නුඹ හිමිකරු

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

හෙටත් හිනහියන්

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සංසර්ගයෙන් පසුව එන ආදරණීය නිදිමත

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

නිමක් නැති ලොවක්

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

මැත් ටයිප්

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

තව ටිකක් ලං වෙන්න

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

හැරී පොටර් තුළින් මා දකින කුළ භේදයේ අරගලය - 2 වන කොටස

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

හැරී පොටර් තුළින් මා කුළ භේදය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

හිරු තනිවෙලා

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පේලේ - පුරාවෘත්තයක උපත

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

රන්මුදු ඇල්ල

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා