තුඩුගල ඇල්ලේ සුන්දරත්වය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සිත නිවන කළුගල ආරණ්‍යය සෙනසුන

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

මාකෙළි ඇල්ලට ගිය ගමන

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

දන්සල් වැඳීමේ කළාව

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පහ සමත්

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

මගේ ගමන් සගයා පානදුරේට ආ හැටි

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පෝදා පාහියංගල වන්දනාව - 2 කොටස

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පෝදා පාහියංගල වන්දනාව

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

රයිගම් රාජධානියේ අසිරිය සොයා - 2 : පතහවත්ත රජමහා විහාරය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

රයිගම් රාජධානියේ අසිරිය සොයා - 1

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සඳගලතැන්නෙන් සිරිපා කරුණා කළෙමු.

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සිරිපා කරුණාවේදී අප දකින සුන්දරත්වය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

The Prestige නම් වූ චිත්‍රපටිය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

මගේ ලයිසං ගැනිල්ල

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සුබ නත්තලක් වේවා

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

තාත්තගේ ලයිසොං ගැනිල්ල - 2 කොටස

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

තාත්තගේ ලයිසොං ගැනිල්ල

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ධර්මයුද්ධය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

නොවැම්බර් මාසය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

නදීතෙර කුංචනාදය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා