යාළුවෝ

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

බස් වර්ජනය හා අද

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

හඳුන්කූරු වෙළෙන්දා හා විනෝද සමය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ගුරුත්වාකර්ශණය හා උස

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

රැළි නගන

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

බස් වර්ජනය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

තනි තරුව

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පළාත් වලියක්

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සය වසරක මතක

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

නොසිතූ ඇබැද්දියකට මුහුණ දුනිමි

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පිස්සු නාට්ටියක්

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

කම්මැලි කොල්ලාගේ කතාව

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

පොත් කියැවීම

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ඉන්දීය සිනමාව හා ලාංකීය ප්‍රේක්ශකයා

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

කවි සංවාද

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

මිහිරි නද මැද

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ගි කියන්න නුඹ නමින්

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

ගෙවල් හැදිල්ල

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

බදු ගෙවමු රට හදමු

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

සඳවතිය පායන්න

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා