බුද ග්‍රහයාගේ මතුපි‍ට අසාමාන්‍ය පිහිටීම්!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

සූර්යාගේන් පිටවුණු විශාල සුර්ය දල්ලක් නිසා අපට අද දින විකිරණ කුණාටුවකට මුහුන දීමට සිදුවනු ඇත!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

පසුගිය දින වල ලොව පුරා වායුගෝලයෙන් ඇසුනු අසාමාන්‍ය ශබ්ද!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

පූර්ණ චන්ද්‍රග්‍රහනය 2011 ජූනි 15

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

රවුම් මණ්දාකිණියක විරල දර්ෂණයක්!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්