පොලවට ඊතා ආසන්නයෙන් ගමන් කරන ත‍වත් විශාල ග්‍රහකයක්!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

හඳට වඩා දීප්තිමත් වල්ගාතරුවක් නොවැම්බරයේදී!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

රතු වැස්ස - ජල සාම්පලයක් අවශ්ෂයි

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

සෙනසුරු ගේ උප ග්‍රහයකු වන ටයිටන් මත අසාමාන්‍ය නිරීක්ෂණයක්

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

පොලව මත ඇති ජල ප්‍රමාණය සහ බ්‍රහස්පතිගේ චන්ද්‍රයෙක් වන යුරෝපා මත ඇති ජල ප්‍රමාණ සසදා බැලීමක්

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්