ඔබේ පාසලේ තාරකා නිරීක්ෂණ කදඋරක් පැවෙත් වීමට

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

අතීතය හා අනාගතය හරහා පාලමක්

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

විශාල ග්‍රහකයක් වටා පිහිටි වලලු පද්දතියක්!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

මිනිසා විසින් කල නිර්මාණයක් ගිය වැඩිම දුර!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

පර්සීඩ්ස් උල්කාපාත වර්ෂාව - අගෝස්තු 11,12,13

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

රවුම් මණ්දාකිණියක විරල දර්ෂණයක්!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්