විශාල ග්‍රහකයක් වටා පිහිටි වලලු පද්දතියක්!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්
පලමු වරට විශාල ග්‍රහකයක් වටා පිහිටි වලලු පද්දතියක් සොයා ගැනෙයිවිස්තරhttp://article.wn.com/view/2014/03/26/Scientists_find_asteroid_with_remarkable_ring_system/https://uk.screen.yahoo.com/discovery-giant-asteroid-saturn-rings-114623924.html

මිනිසා විසින් කල නිර්මාණයක් ගිය වැඩිම දුර!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්
වොයේජර් 1 යානය මේ වන විට සැතපුම් බිලියන 11.66 දුරක් ගමන් කරමින් ඇතට ගමන් කරමින් සිටියි එය මිනිසා විසින් කල නිර්මාණයක් ගිය වැඩිම දුරද වෙයි

පර්සීඩ්ස් උල්කාපාත වර්ෂාව - අගෝස්තු 11,12,13

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්
මෙවර පැයකට 60-100 අතර උල්කා ප්‍රමාණයක් දැකගැනීමට හැකි වේයැයි අපේක්ෂා කරන පර්සීඩ්ස් උල්කාපාත වර්ෂාව මෙමස 11,12, සහ 13 දිනයන්හිදී එහි උච්චතම අවස්ථාවට ලඟාවෙයි.ගිය වසරේදීද පැයකට උල්කා 150-200 ප්‍රමාණයක් තරම් නිරීක්ෂණය කල හැකි වු මෙම පර්සීඩ්ස් උල්කාපාත වර්ෂාව අහසට ඇල්මක් දක්වන ආධුණික නිරීක්ෂකයින්ට වටිනා අවස්ථාවක් වනු ඇත. ...

රවුම් මණ්දාකිණියක විරල දර්ෂණයක්!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්
සර්පන්ස් තාරකා රාෂියේහි පිහිටා ඇති මෙම මණ්දාකිණිය අලෝක වර්ෂ 100,000 පමන පලලකින් යුක්ත වන අතර ආ.ව. මිලියන 600 පමන දුරින් පිහිටා ඇත.

පොලවට ඊතා ආසන්නයෙන් ගමන් කරන ත‍වත් විශාල ග්‍රහකයක්!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්
පොලවට ස‍ැතපුම් 17,200 තරම් ආසන්නයෙන් ගමන් කරන 2012 DA14 මෙම ග්‍රහකය ඊතාම වේගයෙන් චණ්ද්‍රකාවලටද පහලින් මේ මස 16 දින ගමන් කරනු ඇත.වසරකට ප්‍රථම සෙ‍ායා ගැනුනු මෙම ග්‍රහකය අඩි 150 පමන පලලින් යුක්තය, මෙහි ගමන් පථය ගැන දැඩි අවදානයෙන් සිටින නිරීක්ෂකයින් මෙය පොලව හා ගැටීමට කිසිදු ඉඩක් නැතිබව පවසන අතර මෙවැනි ග්‍රහකයක් පොලවට මේතරම් ලංවූ ප්‍රථම අවස්ථාව ‍මේය වනු ඇත. ...