මළඉලව් සංවර්ධනේ.....

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

පශ්චත්තාපය....2

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

පශ්චාත්තාපය......

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

නිහඬ වීම.....

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

යස්....අයි ඈම් අ ට්‍රී හග(ර්)..... :D

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

මකුළුවෙක් වෙන්න....??

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

ඔලුව හැරුණු අත...

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

බෝනික්කෝ......

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

නුඹෙ වරදද...මගෙ වරදද...

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

යදම්.....

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

සුළැඟිල්ලට කිරි එරුණු ලොකු අප්පච්චි....

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

යළි......

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

සිහින...සැතකින් සිඳින්නට පෙර.....!!!

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

උපන්දින සිහිනය..........

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

ඉතින් අප සමුගතිමු.............සමුගැන්ම...

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

ඉතින් අප සමුගතිමු.............

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

සැමරුම.......

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

ඉගිලී එන්නෙමි.......මම නුඹෙ තුරුළට...

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

නොකෙරෙන දීගෙට ඇද වෙන හෙවනැළි.......

මකුළු පැංචිගේ වියමන......

සුදු පාට ලෝකයක....නවතිමුද මොහොතකට.....

මකුළු පැංචිගේ වියමන......