කොහෙ තියෙන නිදහසක්ද යකෝ?

බැචාගේ ‍කොලම

මුස්ලිම් කෙල්ලෝ පව් නැද්ද එතකොට?

බැචාගේ ‍කොලම

ඉරාජ් සිරාවට රොක් පොරක්ද?

බැචාගේ ‍කොලම

අයියෝ භාතිය-සන්තුෂ්!

බැචාගේ ‍කොලම

මුස්ලිම් මිනිසාගෙන් දික්කසාද වීම ගැනයි..

බැචාගේ ‍කොලම

දිව දෙකෙන් පාණාතිපාථා කීම

බැචාගේ ‍කොලම

මේ සිංහල අපගෙ රටයි (?)!!!

බැචාගේ ‍කොලම

බැචා දැක්ක ක්‍රිකට් චිත්තරපටිය - Fire in Babylon

බැචාගේ ‍කොලම

ඇමතිතුමනි, වර්ජනය නං සාර්ථකයි

බැචාගේ ‍කොලම

බැං කිං මූන් එල්ලා මරමු (ද?)!!!

බැචාගේ ‍කොලම

IPL, බැචා සහ ස්වයංවින්දනය

බැචාගේ ‍කොලම

කැම්පස් අද නොවේ හෙට !!!

බැචාගේ ‍කොලම

බැචා දුටු වැලන්ටයින්

බැචාගේ ‍කොලම

බැචා සහ දිට්ඨධම්මවේදනීය කර්ම

බැචාගේ ‍කොලම

උප සංස්කෘතියක 'ලොකු' කළු පැල්ලම

බැචාගේ ‍කොලම

කෝලමක් නොවන බැචාගේ කොලම

බැචාගේ ‍කොලම