දෙවියන් ශේෂ්ඨය. දෙවියන් හැරුණු කල වෙනත් දෙවියෙකු නැත. ලෝකය දුකය, කරදකාරීය, දුෂ්ඨය. මේ ජීවිතය ඇත්තේ දෙවියන්ට යටහත් පහත් බාවය ඔප්පුකර පෙන්වීමටය. මුලු ලෝකය පුරාම දෙවියන්ගේ භීතිය පතුරවන්නාට ප්‍රීතිමත් සදාතනික ජීවිතය ලැබෙන්නේය. මේ ජීවිතයේ අවසාණය යනු ප්‍රීතිමත්  සදාකාලීක ජීවිතයේ ආරම්බයය. සමහරක් දෙනාට මෙය මනස්ගාතයක් ලෙස පෙනුනද, සැබෑ මුස්ලිම් උදවියට ලෝකයේ යතාර්ථය එයය. සථ්‍යය. පෘතුවිය නම් වූ මේ ලොකයේ යුද්ද නැති දිනයක් නැත. මිනිසුන් එකිනෙකා ...

දෙවියන් ශේෂ්ඨය. දෙවියන් හැරුණු කල වෙනත් දෙවියෙකු නැත. ලෝකය දුකය, කරදකාරීය, දුෂ්ඨය. මේ ජීවිතය ඇත්තේ දෙවියන්ට යටහත් පහත් බාවය ඔප්පුකර පෙන්වීමටය. මුලු ලෝකය පුරාම දෙවියන්ගේ භීතිය පතුරවන්නාට ප්‍රීතිමත් සදාතනික ජීවිතය ලැබෙන්නේය. මේ ජීවිතයේ අවසාණය යනු ප්‍රීතිමත්  සදාකාලීක ජීවිතයේ ආරම්බයය. සමහරක් දෙනාට මෙය මනස්ගාතයක් ලෙස පෙනුනද, සැබෑ මුස්ලිම් උදවියට ලෝකයේ යතාර්ථය එයය. සථ්‍යය. පෘතුවිය නම් වූ මේ ලොකයේ යුද්ද නැති දිනයක් නැත. මිනිසුන් එකිනෙකා ...

ඉහල අවකාශයක සිට, ඕනෑම මතුපිටකට, ඕනෑම උසකින්, ගුරුත්වය යටතේ වැටෙනා බළලෙකූ, අනිවාර්‍යන්ම සෑමක විටකම, පළමුව දෙපා බිම තබා වැටෙනු ඇත. එම නීතිය යටතේ, බළලුන් දෙදෙනුකු එකිනෙකාගේ පිටුපසට තබා කොහු ලනු පොටකින් බැද, උස ස්ථානයක සිට බිමට අත අරිනා ලද කල, බළලුන් දෙදනා අනන්තය සදහටම කැරකෙමින් බළල් පාද බිම ස්පර්ශ කිරීමට උත්සහ ගනු ඇත. ...

ඉහල අවකාශයක සිට, ඕනෑම මතුපිටකට, ඕනෑම උසකින්, ගුරුත්වය යටතේ වැටෙනා බළලෙකූ, අනිවාර්‍යන්ම සෑමක විටකම, පළමුව දෙපා බිම තබා වැටෙනු ඇත. එම නීතිය යටතේ, බළලුන් දෙදෙනුකු එකිනෙකාගේ පිටුපසට තබා කොහු ලනු පොටකින් බැද, උස ස්ථානයක සිට බිමට අත අරිනා ලද කල, බළලුන් දෙදනා අනන්තය සදහටම කැරකෙමින් බළල් පාද බිම ස්පර්ශ කිරීමට උත්සහ ගනු ඇත. ...

සත්‍යය යනු ඕනෑම මාධ්‍යක් බාවිතයෙන්, භූගෝලීය හෝ සමාජීය එකකයක් තුල, ප්‍රකාශකරනා ලද ප්‍රකාශයක වටිනාකම මනිනා මිනුම වෙයී. 1) ප්‍රකාශණයක සත්‍යයේ අගය, ප්‍රකාශයේ කාල වකවානුවට සමරූපීය වෙන අතර, එම භූගෝලීය හෝ සමාජීය එකකයට පරිමිත වේ. 2) එම භූගෝලීය හෝ සමාජීය එකකයක් තුල ප්‍රකාශ නොකරන ලද සිදුවීමක සත්‍යයේ අගය බින්දුවය. 3) සත්‍යයේ අගය සදහා, ප්‍රකාශණයේ අර්ථය, පළමුව ප්‍රකාශ [...] ...

සත්‍යය යනු ඕනෑම මාධ්‍යක් බාවිතයෙන්, භූගෝලීය හෝ සමාජීය එකකයක් තුල, ප්‍රකාශකරනා ලද ප්‍රකාශයක වටිනාකම මනිනා මිනුම වෙයී. 1) ප්‍රකාශණයක සත්‍යයේ අගය, ප්‍රකාශයේ කාල වකවානුවට සමරූපීය වෙන අතර, එම භූගෝලීය හෝ සමාජීය එකකයට පරිමිත වේ. 2) එම භූගෝලීය හෝ සමාජීය එකකයක් තුල ප්‍රකාශ නොකරන ලද සිදුවීමක සත්‍යයේ අගය බින්දුවය. 3) සත්‍යයේ අගය සදහා, ප්‍රකාශණයේ අර්ථය, පළමුව ප්‍රකාශ කරනා ලද පුද්ගලයා හෝ, පළමුව ...

බලුරාළගේ සිංහල බ්ලොග් න්‍යාමය, අංක දෙකෙන් කියවෙන වගනම්: සිංහල බ්ලොග් අවකාශයේ, ඕනෑම මාතෘකාවක හරය ගැන කියවෙන ලිපියකට සාපේක්ශව අඩු ප්‍රතිචාර ප්‍රමාණයක්ද, ඒ මාතෘකාවට එරෙහි මාතෘකාවන්ගේ විවේචනය ගැන ලියූ ලිපියකට සාපේක්ශව වැඩි ප්‍රතිප්‍රචාර ප්‍රමාණයක්ද, මාතෘකාවේ ආශ්චර්‍යය ගැන ලියනා ලිපියන්ට සාපේක්ශව වඩා වැඩි ප්‍රතිචාර ප්‍රමාණයක්ද ලැබෙන්නේය. උදාරණයක් ලෙස, සිංහල බසේ අයීතිහාසික අක්ශර හැඩ ගැසුම ගැන ලියවෙන ශාත්‍රීය [...] ...

බලුරාළගේ සිංහල බ්ලොග් න්‍යාමය, අංක දෙකෙන් කියවෙන වගනම්: සිංහල බ්ලොග් අවකාශයේ, ඕනෑම මාතෘකාවක හරය ගැන කියවෙන ලිපියකට සාපේක්ශව අඩු ප්‍රතිචාර ප්‍රමාණයක්ද, ඒ මාතෘකාවට එරෙහි මාතෘකාවන්ගේ විවේචනය ගැන ලියූ ලිපියකට සාපේක්ශව වැඩි ප්‍රතිප්‍රචාර ප්‍රමාණයක්ද, මාතෘකාවේ ආශ්චර්‍යය ගැන ලියනා ලිපියන්ට සාපේක්ශව වඩා වැඩි ප්‍රතිචාර ප්‍රමාණයක්ද ලැබෙන්නේය. උදාරණයක් ලෙස, සිංහල බසේ අයීතිහාසික අක්ශර හැඩ ගැසුම ගැන ලියවෙන ශාත්‍රීය ලිපියකට අඩු ප්‍රතිචාරයක්ද, සිංහල බසට ...

බලුරාළගේ සිංහල බ්ලොග් න්‍යාමය, අංක එකෙන් කියවෙන වගනම්: සිංහල බ්ලොග් අවකාශයේ, ඕනෑම මාතෘකාවක් යටතේ වූ, ඕනෑම සාකච්චාවක්, අවැසි තරමේ කාලයක් දුරට නොනැවතී දීර්ග වූ විට, නිතතින්ම එක් පාර්ශවකයක් විසින්, අනෙත් පාර්ශවයේ උදවියට ලංකාවේ ජීවත් වීමට අයීතියක් නැති බව නිවේදනය කරන්නේය. එසේ වූ සැනීන් එම සාකච්චාවේ හරය අවසානය වෙයී. ...

බලුරාළගේ සිංහල බ්ලොග් න්‍යාමය, අංක එකෙන් කියවෙන වගනම්: සිංහල බ්ලොග් අවකාශයේ, ඕනෑම මාතෘකාවක් යටතේ වූ, ඕනෑම සාකච්චාවක්, අවැසි තරමේ කාලයක් දුරට නොනැවතී දීර්ග වූ විට, නිතතින්ම එක් පාර්ශවකයක් විසින්, අනෙත් පාර්ශවයේ උදවියට ලංකාවේ ජීවත් වීමට අයීතියක් නැති බව නිවේදනය කරන්නේය. එසේ වූ සැනීන් එම සාකච්චාවේ හරය අවසානය වෙයී. ...

Previous Page