සිසිරයේ රාත්‍රිය

පරිවර්තන....

සොඳුරු ගමනකි මේ

පරිවර්තන....

'සැලී' උයනෙහි කෙළවර

පරිවර්තන....

උඩුකබාය

පරිවර්තන....

හිස් කරදාසියකි මා දිවිය

පරිවර්තන....

කුමට හඬනුද මේ (ආරාධනා චිත්‍රපටයෙන්)

පරිවර්තන....

රාත්‍රිය

පරිවර්තන....

සැබෑ රාජ කුමාරිකාව

පරිවර්තන....

සිහිනය

පරිවර්තන....

පරණ පොතක පිටු අතරින්

පරිවර්තන....

හදවතේ වේදනාව

පරිවර්තන....

ප්‍රවේණි දාසයාගේ කවිය

පරිවර්තන....

දෙබසක්

පරිවර්තන....

හිමිදිරියේ හමුව

පරිවර්තන....

අලුත ගෙනා මනාලිය

පරිවර්තන....

රැජන

පරිවර්තන....

වදන්

පරිවර්තන....

මා සිතන සැටියට

පරිවර්තන....

සුවපත්කිරීම

පරිවර්තන....

වියපත් නාවිකයෙකුගේ මරණය

පරිවර්තන....