රාත්‍රිය

පරිවර්තන....

සැබෑ රාජ කුමාරිකාව

පරිවර්තන....

සිහිනය

පරිවර්තන....

පරණ පොතක පිටු අතරින්

පරිවර්තන....

හදවතේ වේදනාව

පරිවර්තන....

ප්‍රවේණි දාසයාගේ කවිය

පරිවර්තන....

දෙබසක්

පරිවර්තන....

හිමිදිරියේ හමුව

පරිවර්තන....

අලුත ගෙනා මනාලිය

පරිවර්තන....

රැජන

පරිවර්තන....

වදන්

පරිවර්තන....

මා සිතන සැටියට

පරිවර්තන....

සුවපත්කිරීම

පරිවර්තන....

වියපත් නාවිකයෙකුගේ මරණය

පරිවර්තන....

බිරිඳ

පරිවර්තන....

ගිම්හානයේ අවසන

පරිවර්තන....

ඔබ අයිති මටම පමණය

පරිවර්තන....

පරම සතුට

පරිවර්තන....

කථාසරිත්සාගරයෙන්...

පරිවර්තන....

පොප්ලර් තුරු මුදුන්

පරිවර්තන....