හිස් මල් වට්ටියත් කිහිල්ලේ ගහගෙන

නොතිව් තිත

මා දුටු ඒ අන්ධ ගායිකාව - රංජනී මල්ලිකා

නොතිව් තිත

නවතින්න,ඔව් නවතින්න- "සුලඟ ගිනි අරන්"

නොතිව් තිත

වීරයන් අහිමි සමාජයක සතුරන්ද මරා දමන " බොරදිය පොකුණ"

නොතිව් තිත

කුඩා දිවයින

නොතිව් තිත

සොවකින් මෙනි ඇය

නොතිව් තිත

මුසැන්ඩාස්

නොතිව් තිත

ලිහුනු පසු

නොතිව් තිත

ඇය ආසම කරන තැන -එනුවර

නොතිව් තිත

මිහිරිම අවසානයක්...?

නොතිව් තිත

සුනීතව...

නොතිව් තිත

රස්තියාදු වළලු

නොතිව් තිත

ගසක් ඉදිරී වැටුනි

නොතිව් තිත

ඇය බලා සිටියාය

නොතිව් තිත

නොඉදුල් කදුකර පෙදෙසකදිය

නොතිව් තිත

අහස් කවි

නොතිව් තිත

අහස් කවි

නොතිව් තිත

ඇදුමක් අනුරුවක් හා ගැහැනියක්

නොතිව් තිත