මුසැන්ඩාස්

නොතිව් තිත

ලිහුනු පසු

නොතිව් තිත

ඇය ආසම කරන තැන -එනුවර

නොතිව් තිත

මිහිරිම අවසානයක්...?

නොතිව් තිත

සුනීතව...

නොතිව් තිත

රස්තියාදු වළලු

නොතිව් තිත

ගසක් ඉදිරී වැටුනි

නොතිව් තිත

ඇය බලා සිටියාය

නොතිව් තිත

නොඉදුල් කදුකර පෙදෙසකදිය

නොතිව් තිත

අහස් කවි

නොතිව් තිත

අහස් කවි

නොතිව් තිත

ඇදුමක් අනුරුවක් හා ගැහැනියක්

නොතිව් තිත

චිත්‍රසේන කලායතනය නාරාහේන්පිට

නොතිව් තිත

මගේ අහසෙහි හැඩය

නොතිව් තිත

වැහි වලාකුලු

නොතිව් තිත

නුවර එලි යන අතර මග

නොතිව් තිත

"සීගිරි ලදුනට කෝ දෙකකුල්?

නොතිව් තිත

ඇයට හොදටම මතකය තාම..

නොතිව් තිත