ඔබ කදිම පෙම්වතෙකි

නොතිව් තිත

මල් සෞන්ධර්ය්‍ය

නොතිව් තිත

කියූවත් වැඩක් නැති කතාවකි

නොතිව් තිත

කොහොමද ඔප්පු කරන්නේ

නොතිව් තිත

නිල දියකරල හදවතට වක්කරනව

නොතිව් තිත

හිස් මල් වට්ටියත් කිහිල්ලේ ගහගෙන

නොතිව් තිත

මා දුටු ඒ අන්ධ ගායිකාව - රංජනී මල්ලිකා

නොතිව් තිත

නවතින්න,ඔව් නවතින්න- "සුලඟ ගිනි අරන්"

නොතිව් තිත

වීරයන් අහිමි සමාජයක සතුරන්ද මරා දමන " බොරදිය පොකුණ"

නොතිව් තිත

කුඩා දිවයින

නොතිව් තිත

සොවකින් මෙනි ඇය

නොතිව් තිත

මුසැන්ඩාස්

නොතිව් තිත

ලිහුනු පසු

නොතිව් තිත

ඇය ආසම කරන තැන -එනුවර

නොතිව් තිත

මිහිරිම අවසානයක්...?

නොතිව් තිත

සුනීතව...

නොතිව් තිත

රස්තියාදු වළලු

නොතිව් තිත

ගසක් ඉදිරී වැටුනි

නොතිව් තිත

ඇය බලා සිටියාය

නොතිව් තිත