ඔබඅද නිහඬයිසැප දුක විමසූ ඔය මුවින්අද වෙනකෙකු සිප ගද්දීමමනිහඬව මඔබ සිපගත් මගෙ මුවින්කඳුලැල් රස විඳිමිතනිවමසිව් මසක් මුළුල්ලේනැතතවමත් අමතකඔය සිනහව ඔය කටහඬදෝංකාර දේතෙපුල් වදන්අදටත් සිහිනෙන්රෑට ...

වසා කවුළුන් තිබූ අප'තරනසා දැකුමට තිබූ පරතරතලා මා සිත තිබූ ඔබ වෙතකලා පිට'කෙකු පෙළා මා හදවැසූ මා නෙත් ඔබෙන් වෙන් කරසදා බැමි පිට බැමි ම අප'තරකලා නෙද ඔබ තුටින් සිතු සැමනුඹෙන් වෙන් කර මාව සදහටදුරින් වසනට කලත් වෑයමලඟින් හිඳිනට සිතයි මා හටනොදත් කල ඔබ සිටින තැන අදසිතින් හමුවෙමි අදත් මම ඔබතුරුල් වන්නට නුඹේ දෑතටසිතින් හැකි නම් පියවි ලෙස මටනුඹේ ළමැදේ ...

කිව මැන ඔබ හට ආලේකරනෙම්දෝ කියා...හද නුඹ කියනුද ආලේකරනෙම්ද කියා...ඔබ හට මා කියනෙම් මෙලෙසේහද තුල බැඳි සුවිසල් ප්‍රේමේදමනු නොහැක සදා...එනමුත් හද විමසයි ආයේමුණ ගැසුමට සිත් දේ විගසේනුඹෙන් අසමි මෙදා...කිව මැන ඔබ හට ආලේ...මෙසේ පෙර දිනේ - නොම වීය පැතුමන් සිතේ...නොවූයේ සිතුම් - හමු වන්න කිසිවකු මෙසේ...පැටලුම් හැර පවසන්පෙම් කරම්දෝ කියාදෑසින් බලා මට පවසන්පෙම් කරම්දෝ කියාමා සිත රැඳි සිහිනයන් - එහි ...

තනි වූ මා හට පිළිසරණක්නැති වූ දා මා හට නැවතත්සැලුවා වූ කඳුලැල් දහසක්නැති වූ දා සිට නුඹ නැවතත්කල පෙම් මදි බව නොම දනිතත්රැක්කේ ඔබ මා මෙන් දෙනෙතත්සිටියේ රැඳෙමින් ඔබ අසලත්විටින් විටේ කඳුලැල් සැලුවත්වෙන් වන බව මා නැත සිතුවේමිමිණුවමුත් ඔබ නිති මුවිනේවාවනු හැකි වෙද මින් මතුවේඔබ ලඟ නැති බව මා දිවියේවිටින් විටේ දැවුනත් ගින්නෙන්ඔබෙ නොරිසුම් හැසිරුම් දැකුමෙන්මින් මත්තට දැවෙනෙමි නිතොරින්මියෙනා තුරු ...

මා තෙවන ඇස සිහින දකිමින ලංව සිටුමටඅතින් ගෙන සියොලඟෙහි තැබුමටඅවට සිරි අසිරිය ම නැගුමටසිතුවමක වස් සියක් රැකුමටඅඳුර දුරලා වර්ණ මුසුව දකාළ වර්ණෙන් පදම් වූ බඳඅත්ල යුගලෙන් ස්පර්ශ කෙරුවදතරහ නෑ නෙත් කළඹ ම'සමගනෙතට වැකෙනා ඒ සියුම් රුවඇඟිලි තුඩකින් සිතුවමක් කරසඟව දිලෙනා පතක මැනවිනරුකුල් දේ මා තෙවන ඇස මට ...

ඔබ ගත කළ අතීතයසිහි කරනුයේ මටමා නුඹ ලඟ නොසිටිමාගේ අවාසනාවයනුඹ යහන්ගත වූඅයෙක් අයෙක් පාසාමාගේ හදත් සිතත්හෙමි හෙමින් පැලි පැලීලේ ගලා යනු කිම?මාගේ අවාසනාවයඒ රුදුරු අතීතයනුඹේ දඩබ්බරකමින්ගත වූ සැටි සිහිවෙත් මමා අද ද බෝ තනි වේයකඳුළු සලනෙමි තනිවනුඹ සිහි කරමිනඑනමුදු ඔබ මාගේයනැවත නැවතත් මාගේයකලකට පසුවමාගේම ප්‍රේමය වීහමාරය දැන් මා හදේමා ප්‍රියාවිය ඔබම වේ අදදිවිය සරසන ලෝකයයි නුඹඅතීතය සිත රිදවුවත්වරින් වර මා ...

තරහ නොමගන් මා ප්‍රියාවියඉවස සිටුමට නොහැක මේ දුකනො ආ පමණට දිනක් හමුවටනොවන් කිසිලෙස දුකක් අද දිනදිටිමි ඔබ මුව බොහෝ දිනයක්සිහි කරන් ගත කරන් මෙදිනත්නැති බවක් අඩුවක් ද නොසිතන්ආදරෙයි මම දුරින් සිටියත්නොදුටු අද දින අතීතෙට යයිලැබෙන දින ගැන සිතින් විමසයිනුඹේ ළඟටම වෙලා සිටුමයිමගේ සැම දින පැතුම එයමයි ...

සුසුමකට එහා නොගියඒ කෙටි හමුවමතකයේ සිතුවම් කළේඑදා ගත කළමිහිරි හමුවය...මුව මඬලේ දිදිලූඒ මිණි කැට යුගමවෙත යොමු වූ විගසින්ගිගිරුවේය මා හදදැවුනේය මා සිතලංව සිටිනටනොහැකි වන බැව්දැනෙත දැනෙත මහඬාලූයේ සිත ම පමණකි,නුඹට යොමු වූදෙනෙත නොම...දෙපා යුග මත වේදනා දෙනමිදුණු හිම මතඇවිද යන ලෙසනුඹත් හිම තට්ටුවක් විලසින්සිටී දිය නොම දී නිතින්... ...

දුරින් සිටියද ලඟින් සිටි ඔබලඟින් සිටියද දුරස් වී ඇතආදරේ නම් කිසිත් අඩු නැතදකින්නට නිති වරම් නැත අදවෙර දරා ඔබ ගෙවන දින අදසිතැවුලෙන් පසු වේය අප හදහමු වෙලා ලං වෙලා ඉඳුමටකාලයක් නැති තරම් අප හටනැත කිසිත් වරදක් නුඹේ අතසිදුවුවෙන් බෝ දුරස් වන්නටආදරේ බව දනී ඔබ මටඑයම ඇති ඉදිරිය ගෙවන්නටගෙවුනු සැටි මට තාම මතකයපොහෝ දා රෑ නුඹේ වත ඔයපොහොය සඳටත් වඩා හැඩ ...

I can't stop tears coming to my eyesThey really mean 'the missing someone'I just wanted to leave it but I cannot do itBecause that missing someone is youI miss the days I cuddled with you those days I talked to you in the night the days you were seeing me while workingand the days I tortured you with my spellsand ...

Though we quarrel a lot,Though I shout at you a lot,I still love the way you areThe way you loved meThe way you cared for meEven if it becomes an annoyanceI cannot forget you at allBecause when you're gonesomeday leaving me aloneThis world will surely gonna miss somethingAnd that's your voiceYou spent the most of your lifetending us and feeding ...

I never expected this much silence from you...May be you have forgotten me or left me...But remember one thing...After a long time I started loving you truly...But the gloomy past I lived makes me think,that you have totally forgotten me...Why didn't you talk to me? Why are you silent?Where are you now? What has happened to you?I need answers to ...

There were days I didn't see yousince we met and fell in loveI could live those days back thenwithout any difficulty plus some painBut it has never made me this much worriedto wish you 'bon voyage' todaywhen you leave for your examI'm heading a five day hardshipneither seeing you nor hearing your voiceI'm worried about your leavingbut not about your ...

නැතිමුත් දකිනට ඔබ මටඅද සිට දින කිහිපයකටනුඹෙ කඩ ඉම පසු වන තුරුසිදුවේ රෑ තනි වන්නටඔබෙ රුව අද දැක ගැනුමටවරම් නැතත් අද දිනයටමෙවන් වාර කෙතෙක් මහටපසු කරන්න වේද මෙමටරාත්‍රියේ වැඩ මුරයටපිය නගනා නුඹෙ කටහඬඅසන්නවත් හැකි වේ නම්රුව නොදැකත් සතුටකි මටඊයේ අප ගෙවූ රැයදපෙර දිනයක ගෙවූ රැයදඉන් පෙර අප හමුවු රැයදසිහි වේ මට මේ රැයේදඅවසර දෙමි පාඩමටමපතනෙමි සැම සිත් රැඳෙන්නජයගෙන ඔබෙ ඒ ...

දෙ අතක යන අපඑක් වූයේ කිමවෙන් වන්නට නොමකාලය මේ විටවෙළුන ද අද අපබෝ පෙම් හිතැතිවවුවහොත් යන්නටදෙ අතක දිනයකඅන් රටකට අපනොදකින එකිනෙකකෙලෙසක සිටිමු දනොසලා කඳුලකහැරදා නොම යනබව දිවුරනු මැනකිසි ලෙස ඔබ මමකොහි සිටියත් වෙනහැකි වේ නම් අපදෙදෙනට එක් වනඅයුරක් විගසිනසෙවුමට ඔබ හටතැබුමට විස්වසමා පිය සනසනපෙර සිතු විලසිනයාමට වෙන දෙසදෙනු මැන උපදෙසඒ මං පෙත් යුගඑකක් කරන්නටඔබ හා යාමටලේ නම් මේ ලොවලෝහිත පැහැමයමා ...

දුරින් සිටියත් පෙමින් සිටියදපෙමක් නැතිවද දුරින් හිඳිමුදලඟින් හිඳ අද කෙසේ හිඳිමුදපෙමින් පසුවෙම් මලේ මා අදමලේ මා නුඹ සිඹූ බව සැබනොදුනි සිත් හැර යන්න හද ගැබනුදුටුවත් මා එදා පෙම නුඹපතමි යළි වෙළෙනුමෙන් පෙම් ගැබවියෝ දුක නුඹ දරා ගැනුමටසෙල්වු රුහිරූ දෑතෙ සිවුමටනොහැකි මුත් යළි එක්ව සිටුමටසමා වුව මැන හදින් මා හටසිඹිමි මා අද මලක් දුර සිටලංව හිඳ බෝ රොන් උරන්නටනුඹ තලා ඒ ...

Previous Page