පාසල් ICT අධ්‍යාපනයට කුමණ පරිගණක භාෂාව භාවිතා කළ යුතුද?

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්

IoT පද්ධතියක සංරචක

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්

Let Us Learn Robotics: Microbit සූවිශේෂත්වය

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්

Step into the future - Start with micro:bit

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්

BBC micro:bit - පළමු අත්විඳීම

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්

අපි ළමයි දාහක් විතර පුරුදුවෙලා අමරදේව එක්ක ගැයුවා

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්

2020 දී ශ්‍රී ලංකාව Progammers Paradise වීමට ගත යුතු මග කුමක්ද?

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්

2020 දී ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමලේඛන කරුවන්ගේ පාරාදීසයක් වීමට ගත යුතු මග කුමක්ද?

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්

අපට වැස්ස ඇතිවන්නේ කෙසේද?

නිරංජන් මීගම්මන ගේ සිත් සටහන්