518. කේරළයට පිහිනූ අලියා සහ වෙනත් අතුරු කථා.......

නිදහස් සිතුවිලි

517. මුදලිහාමිගේ ජයග්‍රහණය, හැම්ලින් නගරය සහ අසභ්‍ය වදන් දැන සිටීමේ වැදගත්කම.

නිදහස් සිතුවිලි

516. ඉයන්ගේ පොල් මැල්ලුං කතන්දර සහ ඉක්බිති හතරවන අසරුවා පැමිණියේය…..

නිදහස් සිතුවිලි

515. තාපසයා සහ සූටි කයියා සමඟ වැඩිහිටියන්ගේ කතා ...... 2 ( අවසාන කොටස )

නිදහස් සිතුවිලි

514. මසිත් අහසේ පෑයු හිරු මඬල නුඹය සකි…...

නිදහස් සිතුවිලි

ශිෂ්‍ය අරගල ගැන වෙනස් කියවීමක්

නිදහස් සිතුවිලි

513. තාපසයා සහ සූටි කයියා සමඟ වැඩිහිටියන්ගේ කතා.....1

නිදහස් සිතුවිලි

512. ගුරුවරියක සමඟ මගේ ජීවිතය - 38 -රෝහණ අයියා, යසෝදරා සහ දස්කොන්-ප්‍රමිලා........

නිදහස් සිතුවිලි

511. ගුරුවරියක සමඟ මගේ ජීවිතය - 37 - Champions Trophy, Face Book, An ongoing Crisis & A Requiem For A Doomed King….

නිදහස් සිතුවිලි

510. ගුරුවරියක සමඟ මගේ ජීවිතය - 36 - සූටි කයියා එළියට පැනීම, කොස් පොළොස් හැත් ගැසීම සහ මගේ අත්තම්මා....

නිදහස් සිතුවිලි

509. ජීවිතේ ගඟුලක් එළෙසම සෙනෙහසත් කවියක්....

නිදහස් සිතුවිලි

508. ගුරුවරියක සමඟ මගේ ජීවිතය - 35 - ගොපල්ලව වලව්ව සහ දිවංගත බණ්ඩාරනායක....

නිදහස් සිතුවිලි

507. ගුරුවරියක සමඟ මගේ ජීවිතය - 34 - සඳ නිදන්න ඔය ආදර ඇස් දෙකේ........

නිදහස් සිතුවිලි

506. The Story Of My Marriage - 41 - "City never sleeps…yeah..absolutely right....but we also make our customer weeps"

නිදහස් සිතුවිලි

505. The Story Of My Marriage - 40 - Mr. Swaminathan Earnestly Requests With Folded Hands……

නිදහස් සිතුවිලි

504. Three Of A Kind…Remembrances of Ilandariya, Oba and Wicha…...

නිදහස් සිතුවිලි

503. Abandon all hope ye who enter here - මෙහි ඇතුළු වන්නෝ සියළු අපේක්ෂාවන් අත්හැර ගතයුත්තෝය.

නිදහස් සිතුවිලි

502. නිදහස් සිතුවිලි ගැන ලක්බිමේ.......

නිදහස් සිතුවිලි

138. නොහිතන සිදුවීම්

නිදහස් සිතුවිලි

501. How Many Zeroes Are There In A Billion? Someone Please Tell Me Because I Am A Billionaire….

නිදහස් සිතුවිලි