මෛත්‍රී ගණන් හදා බලා 2020දී කරන්නට නියමිත මීළඟ අඳෝනාව

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ජවිපෙ ගොඩ ලොකුවෙන තරමට මෛත්‍රී ලොකුවෙන පුංචි, ලොකු ඡන්දේ!! Mithree will win at the end any way!!,

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

දූෂණ චෝදනා ලද කුමාරවරු හිරේ!

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ලංකාවේ අනාගත නායකයා මේ අතර ඉන්නවද??

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ගොනා හැරෙත්..අනේ තණපත්.. පැනීමේ අගතැන්පත්

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

2020 ත් ළඟයි නේද?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

පරාක්‍රම කොඩිතුවක්කු

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

වතුර බැස යනු ඇත, අපි ගුලි කණු ඇත!!

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ජවිපෙ ඇත්තටම රැඩිකල්ද? Is JVP genuinly radical?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

අල්ලපු වත්තෙ මල්ලිගෙ ගෙදර එකෙකුට පිහියෙන් ඇනල - Liberal Maldives blogger stabbed to death,

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

චතුගේ ශානරය- Gampaha Genre

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

කොටුවේ පොඩි සාදු හා සමන්ත බද්‍ර හිමි, What is Ven Samantha Badra's opinion on SAITM ?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

බුදු ඇම්මෝ, කොලස්ටරෝල්-පොලුත් ඕනෑ වේ. No coconut No life

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

චතුර, විට්ටර් හෙඩ් ලයින් යන අතරේ!

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

එක් පෑන් පහරින් ද්‍රෝහීන් විරුවන් කළ හැටි. එක් ටෙක්ස්ට් මැසේජයෙන් ප්‍රේමය කටු ගා දැමූ හැටි Deleting love by a single text message!

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

නම් පොත දික්වේ, ප්‍රශ්න පෝලිම දික්වෙමින් යයි The List extends and swells

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවො වැඩල..Welcome Back Rev with lots of respect.

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

සිරී පාදේ - පලමුවෙනි කොටස

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ජවිපෙ ගඟට කැපූ ඉනි?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!