මෛත්‍රීගේ වැවෙන උඩු රැවුල කපනු! Metamorphosis of Mithree continues- Can we stop?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

අත් හරින්න පින් වතුනි- අත් හරින්න- අපි අල්ලගන්නම්

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ටොයියන් ලවාම ටොයින්ට බැස්ටිය දීමද අලුත්ම ගේම එක?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

සිංගාලයකු නොවේ සිංහයෙකුයි අපේ සංගා-Best cricketer of the world and ROLE MODEL

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

සමහර බණ පරදයි භූත විද්‍යා දේශන

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

කැ .. පො... කේ පී fu...g, puf..තා, ඇනෝ කොමෙන්ට් මකනු ලැබේ.

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ඇනෝනිමස් රණ්ඩුව Anonymous Tantrums, පුරු- තග්- ජන ,තග්- ජන, පොර -තග් -ජන

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

රාජිතයි මාධ්‍යයයි අතර ඩීල් එක?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

දයල් බතී මොන පක්සෙද?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ජවිපෙට පුලුවන්ද ආයෝජකයො ගෙන්වන්න, රම්බරී?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ලෝකයේ පලමු ඉලක්කම් කවිය, විරුද්ධභාෂී, මධුභාෂී

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

සමාජ වාදය හා විප්ලවය

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

අද දවසේ ලංකාවේ සමාජවාදය

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් සුභ ගමන්!- Bye Bye Arjun Mahendran

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

සිවුර දාගන්නා දුප්පත් දරුවන්ට දෙසරණේ පිහිටයි! ආජා ආජා හරේ රාමා හරේ ක්‍රීස්නා

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

මහ නගර සැලසුම්වලට පෙර ජාතික ප්‍රස්නේ විසඳල හිටියනම් හොඳායි! First Things First, Lessons Learnt Forgotten or What?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

සොඳුර මට අණදෙන්න අණදෙන්න -මානසිකව වැටිල ඉන්නකොට ඔබ අහන ගීතය කුමක්ද

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ජාතිවාදයේ පාඩම්, මේවා ගුටි කාල ඉගෙන ගත්ත ඒව. Lessons learnt hard way!

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ස්ත්‍රී යට ඇඳුම් සෝදා වනමු Another taboo subject - your kind advice is appreciated

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

බක් යුද්ධය - මාතුගාමා ජාතකය- Fresh Graduate's quest for the welfare of poor

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!