අල්ලපු වත්තෙ මල්ලිගෙ ගෙදර එකෙකුට පිහියෙන් ඇනල - Liberal Maldives blogger stabbed to death,

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

චතුගේ ශානරය- Gampaha Genre

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

කොටුවේ පොඩි සාදු හා සමන්ත බද්‍ර හිමි, What is Ven Samantha Badra's opinion on SAITM ?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

බුදු ඇම්මෝ, කොලස්ටරෝල්-පොලුත් ඕනෑ වේ. No coconut No life

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

චතුර, විට්ටර් හෙඩ් ලයින් යන අතරේ!

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

එක් පෑන් පහරින් ද්‍රෝහීන් විරුවන් කළ හැටි. එක් ටෙක්ස්ට් මැසේජයෙන් ප්‍රේමය කටු ගා දැමූ හැටි Deleting love by a single text message!

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

නම් පොත දික්වේ, ප්‍රශ්න පෝලිම දික්වෙමින් යයි The List extends and swells

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවො වැඩල..Welcome Back Rev with lots of respect.

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

සිරී පාදේ - පලමුවෙනි කොටස

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ජවිපෙ ගඟට කැපූ ඉනි?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

චීන්නු ලස්ස ගානක් ලංකාවට එනව නම් අපොයි...

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ගහපු පොල් ඔක්කොම කැරකිල දඩෝරියන්... අපේ ඔලුව උඩමනේ..

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ලංකාවේ යහපාලන ඡන්දය ගැන කාටත් ඉස්සෙල්ල දැනගන්නේ තාජුඩීන්

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

මෛත්‍රීගේ වැවෙන උඩු රැවුල කපනු! Metamorphosis of Mithree continues- Can we stop?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

අත් හරින්න පින් වතුනි- අත් හරින්න- අපි අල්ලගන්නම්

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

ටොයියන් ලවාම ටොයින්ට බැස්ටිය දීමද අලුත්ම ගේම එක?

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

සිංගාලයකු නොවේ සිංහයෙකුයි අපේ සංගා-Best cricketer of the world and ROLE MODEL

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

සමහර බණ පරදයි භූත විද්‍යා දේශන

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

කැ .. පො... කේ පී fu...g, puf..තා, ඇනෝ කොමෙන්ට් මකනු ලැබේ.

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!