කසුන් දිසානායකගෙ උදව්වෙන් අනුරගෙ හෘද සාක්ෂියට එන්න කියමුද?

ඩුබායි වට්ටක්කා

සුනිල ගී . My Top ten ( First episode

ඩුබායි වට්ටක්කා

වසන්තයට බේබදු කතාවක්..

ඩුබායි වට්ටක්කා

කෙටි තරු කතාවක්.. - Stars and Us

ඩුබායි වට්ටක්කා

පන්නිපිටියේ බෝ ගසක් තිබේ ...

ඩුබායි වට්ටක්කා

ආදර කතාවක්.. A Love Story

ඩුබායි වට්ටක්කා

චතුර, ළහිරු වීරසේකර සහ අළුත් ලෝකයක් ( Incomplete Thoughts )

ඩුබායි වට්ටක්කා

ඇයි එහෙම වෙන්නේ? - What the hell ( Incomplete thoughts )

ඩුබායි වට්ටක්කා

පොත් සහ කවර

ඩුබායි වට්ටක්කා

නිදහස කියන්නේ මේකද? - Is this Fucking Freedom...

ඩුබායි වට්ටක්කා

සයිටම් සහ (අ) දේශපාලනික ජෝක්ස් - SAITAM vs Humor.

ඩුබායි වට්ටක්කා

ආදරවන්තයින්ගේ මාසෙට ආදර කතා - මතක පෑරීමකි.....

ඩුබායි වට්ටක්කා

චිත්‍රපටි ඔත්තු - Manchester By the Sea

ඩුබායි වට්ටක්කා

රණවිරු කතාවක්

ඩුබායි වට්ටක්කා

ඉත්තෝ ( කෙටි කතාවකි ) - පළමු දිග හැරුම

ඩුබායි වට්ටක්කා

අසම්පූර්ණ සටහන් - Incomplete Thoughts

ඩුබායි වට්ටක්කා

නැවත ලිවීම

ඩුබායි වට්ටක්කා

අවුරුද්ද කියන්නේ.........

ඩුබායි වට්ටක්කා

බ්ලොග්ලිවීම සහ කොපි රයිට්ස්..

ඩුබායි වට්ටක්කා

ආදරණීය කපුගේ.. !!!!

ඩුබායි වට්ටක්කා