ඇයි එහෙම වෙන්නේ? - What the hell ( Incomplete thoughts )

ඩුබායි වට්ටක්කා

පොත් සහ කවර

ඩුබායි වට්ටක්කා

නිදහස කියන්නේ මේකද? - Is this Fucking Freedom...

ඩුබායි වට්ටක්කා

සයිටම් සහ (අ) දේශපාලනික ජෝක්ස් - SAITAM vs Humor.

ඩුබායි වට්ටක්කා

ආදරවන්තයින්ගේ මාසෙට ආදර කතා - මතක පෑරීමකි.....

ඩුබායි වට්ටක්කා

චිත්‍රපටි ඔත්තු - Manchester By the Sea

ඩුබායි වට්ටක්කා

රණවිරු කතාවක්

ඩුබායි වට්ටක්කා

ඉත්තෝ ( කෙටි කතාවකි ) - පළමු දිග හැරුම

ඩුබායි වට්ටක්කා

අසම්පූර්ණ සටහන් - Incomplete Thoughts

ඩුබායි වට්ටක්කා

නැවත ලිවීම

ඩුබායි වට්ටක්කා

අවුරුද්ද කියන්නේ.........

ඩුබායි වට්ටක්කා

බ්ලොග්ලිවීම සහ කොපි රයිට්ස්..

ඩුබායි වට්ටක්කා

ආදරණීය කපුගේ.. !!!!

ඩුබායි වට්ටක්කා

මොහිදීන් බායි...

ඩුබායි වට්ටක්කා

Waiting to See What would happen next

ඩුබායි වට්ටක්කා

පරණ කතාවක් | An old Story.

ඩුබායි වට්ටක්කා

මෙලෝ රහක් නැති කතාවක්... | Just a Boring Story..

ඩුබායි වට්ටක්කා

කලකට පස්සෙලු වෙලකට බැස්සෙ ¦ Back in Business

ඩුබායි වට්ටක්කා

ලව් ඉස්ටෝරියක් (වගෙ එකක්...)

ඩුබායි වට්ටක්කා

මට පික්සු හැදිලවද්ද.....

ඩුබායි වට්ටක්කා